Evaluatierapport (Nederlands) Evaluatie Actieplan Defensie 1325 (2016-2019)

Het 'Actieplan Defensie 2016-2019' van het ministerie van Defensie is in 2020 op verzoek van het parlement geëvalueerd. Belangrijkste conclusies waren dat de uitvoering van het DAP traag en moeizaam verloopt: Geconcludeerd kan worden dat de doelstellingen in het DAP 1325 niet of slechts gedeeltelijk worden gerealiseerd. Kort samengevat komt het neer op een gebrek aan ondersteuning, beheer, concrete acties, duidelijke verantwoordelijkheden, alsook een gebrek aan personele capaciteit en geïnvesteerde financiële middelen. Gender wordt nog te veel gezien als een bijzaak. Vooruitgang is nog te veel afhankelijk van mensen met een intrinsieke motivatie voor dit onderwerp.