Subresultaat 3.1

Vrouwen en meisjes die te maken hebben gehad met conflicten en/of daarmee samenhangend seksueel en op gender gebaseerd geweld, hebben toegang tot internationale, regionale, nationale en lokale veiligheids- en rechtsstelsels

Subresultaat 3.2

Straffeloosheid wordt bestreden door verdachten te vervolgen en sancties op te leggen aan daders van gewelddadige misdrijven tegen vrouwen en meisjes, met inbegrip van seksueel en op geslacht gebaseerd geweld

Subresultaat 3.3

De uitvoering van artikel 7, lid 4, van het Wapenhandelsverdrag is verbeterd

Subresultaat 3.4

Het asielbeleid is gendergevoelig, genderresponsief en gendertransformatief, met speciale aandacht voor niet-begeleide vrouwen, minderjarigen en LGBTQI-asielzoekers

Een op overlevenden gerichte en intersectionele aanpak

De bescherming van vrouwen en meisjes tegen alle vormen van geweld en de bescherming van hun mensenrechten is van fundamenteel belang voor vreedzame samenlevingen. Wij ondersteunen vrouwen, mannen en genderonbinaire overlevenden van (seksueel en gendergebaseerd) geweld, met een specifieke focus op vrouwelijke mensenrechtenverdedigers en vredesopbouwers. Een op overlevenden gerichte, holistische en intersectionele benadering vormt de leidraad voor onze interventies. Bij humanitair en ontwikkelingswerk en bij vredes- en veiligheidsprocessen bestrijden wij alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Dit houdt onder meer in dat wij het beginsel "geen schade toebrengen" huldigen en seksuele uitbuiting, misbruik en intimidatie voorkomen. Wij bestrijden straffeloosheid voor daders en streven ernaar de toegang van vrouwen en meisjes tot internationale, nationale en lokale veiligheids- en rechtsstelsels te verbeteren. Wij werken aan de implementatie van artikel 7.4 van het Wapenhandelsverdrag met betrekking tot de impact van de Nederlandse wapenhandel op gendergerelateerd geweld in landen van eindbestemming. Alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes moeten worden aangepakt en aangepakt tijdens hun vlucht, in opvangcentra voor vluchtelingen en tijdens immigratie- en asielprocedures. Dit omvat een veilige en genderresponsieve opvang- en asielprocedure voor alleenstaande vrouwen, minderjarigen en LGBTQI+ asielzoekers in Nederland.

Lees hier meer over de bijdragen van de NAP1325-gemeenschap aan de bescherming van vrouwen en meisjes in en uit conflicten .

Foto
: @Impunity Watch, 'Actie juridische caso Achi'