Subresultaat 2.1

Conflictpreventie door middel van lokale, vreedzame, multidimensionale strategieën en benaderingen krijgt prioriteit.

Subresultaat 2.2

Beleid en beleidsuitvoering inzake het tegengaan van radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme respecteren de operationele ruimte van vrouwenorganisaties, mensenrechtenverdedigers en vredesopbouwers

Een holistisch perspectief

Conflictpreventie vereist een holistisch perspectief, waarbij gendergelijkheid, menselijke veiligheid en mensenrechten worden bevorderd. Wij steunen lokale, vreedzame benaderingen van conflictpreventie en vertrouwen op strategieën die de diepere oorzaken van conflicten aanpakken. Wij steunen het werk van en houden toezicht op de operationele ruimte van het maatschappelijk middenveld, zodat zij hun werkzaamheden ter voorkoming van gewapende conflicten en gewelddadig extremisme kunnen voortzetten, geweld tegen vrouwen en meisjes kunnen bestrijden, en de weerbaarheid van gemeenschappen kunnen vergroten. Bedreigingen en gewelddaden tegen vrouwenorganisaties en andere organisaties uit het maatschappelijk middenveld, mensenrechtenverdedigers en vredesopbouwers kunnen vroege waarschuwingssignalen zijn van instabiliteit en conflict en moeten beter worden onderkend en er moet beter tegen worden opgetreden. Een doeltreffende preventie van gewapende conflicten vereist een aanpak die rekening houdt met de realiteit en de behoeften van vrouwen, meisjes en andere gemarginaliseerde groepen. Bij het formuleren en uitvoeren van beleid ter voorkoming en bestrijding van gewelddadig extremisme, met inbegrip van deradicaliseringsprogramma's, gaan wij uit van een mensenrechtenbenadering en werken wij waar mogelijk op gendertransformatieve wijze. Wij steunen lokale vrouwen en vrouwenorganisaties die een invloedrijke rol kunnen spelen bij het voorkomen of verminderen van de impact van extremistische ideeën in hun gemeenschappen.

Meer informatie over de bijdragen van de NAP1325-gemeenschap aan preventie vindt u hier.