Subresultaat 5.1

Vredes- en veiligheidspersoneel is genderbewust en past systematisch een genderdimensie toe bij het uitstippelen en uitvoeren van het beleid inzake vrede en veiligheid

Subresultaat 5.2

Organisaties streven ernaar genderbewuste budgettering toe te passen

Subresultaat 5.3

Organisaties hebben positieve gendernormen en -waarden met specifieke aandacht voor de rol van mannen en jongens

Subresultaat 5.4

De institutionele coördinatie en samenwerking tussen internationale, regionale, nationale en lokale actoren op het gebied van vrede en veiligheid zijn verbeterd

Systematische integratie van een genderlens

Om systematisch een genderperspectief te integreren in alle nationale en internationale vredes- en veiligheidsprocessen zijn institutionele veranderingsprocessen nodig. Deze omvatten een systematische genderbewustmakingsopleiding voor het personeel, een specifieke gendercapaciteit, een management dat verantwoordelijkheid op zich neemt voor gendermainstreaming, en genderbewuste mandaten en organisatiestructuren. Even belangrijk zijn genderresponsieve en op gender gerichte begrotingstoewijzingen, interne monitoring, evaluatie, verantwoordingsplicht en een leerproceskader. Een open organisatiecultuur waarin wordt samengewerkt en stereotype gendernormen worden aangepakt, is van cruciaal belang. Het is van cruciaal belang om de samenwerking met en de zinvolle betrokkenheid van diverse vrouwen en jongeren bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid te institutionaliseren.

Lees hier meer over de bijdragen van de NAP1325-gemeenschap aan WPS-mainstreaming .

Foto: @Ministerie van Defensie, 'Cursus Gender in Operaties'