Uitnodiging tot aanmelding voor de EVDA-cursus

Door de complexiteit van de huidige operaties groeit het besef dat zowel militair als burgerpersoneel moet worden toegerust met praktische middelen om met plaatselijke vrouwen en mannen om te gaan. Mannen en vrouwen beleven conflicten en veiligheid verschillend. Bijgevolg verschillen ook hun opvattingen over conflictoplossing en vredesopbouw. We moeten naar beide perspectieven luisteren en erop reageren. Niet alleen omdat het juist is, maar ook omdat het onze activiteiten doeltreffender en duurzamer maakt.

Het actief betrekken van vrouwen en mannen op gelijke voet, zowel binnen onze eigen missies en instellingen als bij de wederopbouw van post-conflictmaatschappijen, is een kwestie van operationele doeltreffendheid. Dit impliceert veranderingen in de manier waarop wij onze operaties plannen en uitvoeren, en dat is precies wat "Een alomvattende aanpak van gendergelijkheid in operaties" beoogt te bewerkstelligen.


Dit is een gecertificeerde cursus onder auspiciën van het European Security and Defense College (ESDC). Deze innovatieve internationale cursus, die het resultaat is van de samenwerking tussen het Spaanse en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie, speelt in op deze behoeften door de deelnemers toepasselijke kennis en vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om deze nieuwe uitdagingen aan te gaan.


De cursus van een week (5 dagen) is gebaseerd op de alomvattende benadering van geïntegreerde missies en crisisbeheersing, en bouwt voort op synergieën tussen defensie, diplomatie en ontwikkeling met betrekking tot gender- en mensenrechtenaspecten.

Opmerking: Het cursusgeld is gratis, maar reis- en verblijfskosten moeten door de aanvrager zelf worden betaald.

Deadline 30 april. Inschrijvingsformulier hier.