Uitnodiging tot aanmelding voor de EVDA-cursus

Door de complexiteit van de huidige operaties groeit het besef dat zowel militair als burgerpersoneel moet worden toegerust met praktische middelen om met lokale vrouwen en mannen om te gaan. Mannen en vrouwen ervaren conflicten en veiligheid verschillend. Bijgevolg verschillen ook hun opvattingen over conflictoplossing en vredesopbouw. We moeten naar beide perspectieven luisteren en erop reageren. Niet alleen omdat dat juist is, maar ook omdat het onze activiteiten doeltreffender en duurzamer maakt.

Het actief betrekken van vrouwen en mannen op gelijke gronden, zowel binnen onze eigen missies en instellingen als bij de wederopbouw van samenlevingen na conflicten, is een kwestie van operationele effectiviteit. Dit impliceert veranderingen in de manier waarop we onze operaties plannen en uitvoeren, en dat is precies wat "A Comprehensive Approach to Gender in Operations" beoogt te bereiken.


Dit is een gecertificeerde cursus onder auspiciën van het European Security and Defense College (ESDC). Deze innovatieve internationale cursus, die het resultaat is van de samenwerking tussen de Spaanse en Nederlandse ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie, speelt in op deze behoeften door de deelnemers toepasselijke kennis en vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om deze nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden.


De cursus van een week (5 dagen) is gebaseerd op de alomvattende benadering van geïntegreerde missies en crisisbeheer, en bouwt voort op synergieën tussen defensie, diplomatie en ontwikkeling met betrekking tot gender- en mensenrechtenaspecten.

Aanmerking: het cursusgeld is gratis, maar reis- en verblijfskosten moeten door de aanvrager zelf worden betaald

Deadline 30 april. Inschrijfformulier hier.