Stichting Voice of All Women

Database

Name of organization/institution

Stichting Voice of All Women

Organization details

Organisatie van het maatschappelijk middenveld

Description of your organization/institution

Stichting Voice of All Women (hierna VOAW) is een grassroots organisatie die zich inzet voor vrouwenrechten en die de weerbaarheid, autonomie en agency van vrouwen uit gemarginaliseerde gemeenschappen wil vergroten. Onze stichting gelooft dat de agency van vrouwen uit gemarginaliseerde gemeenschappen van cruciaal belang is voor hun autonomie. Door middel van projecten rond thema's als culturele schadelijke praktijken, seksueel geweld en culturele integratie probeert VOAW de zichtbaarheid van gemarginaliseerde vrouwen te vergroten en hen een stem te geven. VOAW ziet vrouwen uit gemarginaliseerde gemeenschappen als potentiële actoren van verandering, met een eigen stem en die in staat zijn om een positieve bijdrage te leveren aan het publieke domein.

Description of your main WPS related activities

VOAW is voorzitter van een werkgroep van NAP1325. We implementeren Resolutie1325 binnen de context van Nederland, dus we werken aan de nationale pijler. We hebben gesprekken gevoerd met IND, COA en het ministerie van Justitie om de stem van vluchtelingenvrouwen en -meisjes in beleid en in de praktijk te verwerken.

Strategic outcome

1. 2. Participatie - Meer vrouwen bekleden leidinggevende posities en vrouwen nemen op gelijkwaardige en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op elk niveau in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, 3. Bescherming - Vrouwen en meisjes, alsmede mannen en jongens, in en vanuit conflictsituaties, worden beschermd tegen alle vormen van conflictgerelateerd geweld, met inbegrip van seksueel en op gender gebaseerd geweld. Hun rechten worden gewaarborgd en afdwingbaar gemaakt, 4. Hulpverlening, wederopbouw en herstel - Voorzien in de behoeften van vrouwen en meisjes en bijdragen tot hun zelfbeschikking, 5. Mainstreaming van de WPS - Er wordt een genderperspectief toegepast bij elke reorganisatie, verbetering, ontwikkeling en evaluatie van analyse, beleid en beleidsuitvoering met betrekking tot vrede en veiligheid

Sub-outcome 1

1.1 Betere voorwaarden voor gelijke en zinvolle participatie van vrouwen en meisjes, 1.2 Steun voor zinvolle participatie van vrouwen- en diasporaorganisaties, mensenrechtenverdedigers en vredesstichters die zich inzetten voor vrouwenrechten en gendergelijkheid

Sub-outcome 3

3.4 Gendergevoelig, -responsief, -transformatief asielbeleid

Sub-outcome 4

4.1 Verbetering van de lichamelijke, geestelijke, psychosociale gezondheid van vrouwen en meisjes, 4.2 Verbetering van de sociaaleconomische positie van vrouwen en meisjes

What type of investments will you make to contribute to the selected outcome(s)?

Belangenbehartiging, Progammitisch

Country/Region

Nederland

What is the time frame for your pledged outcome(s) and investment(s)

5 jaar - 2025