Stichting Action in Resilience and Empowerment (SARE)

https//www.actioninresilience.org

Database

Name of organisation/institution

stichting Actie in Veerkracht en Empowerment (SARE)

Website URL

https//www.actioninresilience.org

Organization details

Maatschappelijke organisatie

Description of your organisation/institution

SARE is een door vrouwen geleide organisatie . Het is opgericht in juli 2017 in Delft. iSARE heeft als doel het bevorderen van emancipatie en het integratieproces van vrouwen, in het bijzonder voor vrouwen en meisjes met een migrantenachtergrond. SARE Doelen; Het creëren van een inclusieve samenleving waarin gelijke rechten, kansen en vrijheden voor iedereen ongeacht geslacht vanzelfsprekend is. Het verbeteren van de sociaaleconomische positie en rechten van vluchtelingen en migrantenvrouwen in Delft door het wegnemen van belemmeringen die hun sociaaleconomische empowerment in de weg staan, zoals taalbarrières, trauma's veroorzaakt door migratie en belemmeringen bij de toegang tot sociale voorzieningen, gezondheidszorg en justitie, en andere obstakels die hun succes in Nederland in de weg staan. Empowerment van vluchtelingen en migrantenmeisjes en -vrouwen in Delft; om hen te helpen hun eigen kracht en talent(en) te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken voor een actieve rol in de samenleving en verbinding te maken met netwerken voor ondersteuning. Bevorderen van de rechten van migranten- en vluchtelingenvrouwen en hen beschermen tegen alle vormen van geweld en discriminatie. Het verbeteren van gelijke participatie en leiderschap van vrouwen in de gemeenschap en het publieke domein. SARE bestaat uit drie bestuursleden en 20 vrijwilligers. Het werkt door de inzet van vrijwilligers en we hebben geen betaald personeel of eigen kantoren, we voeren onze activiteiten uit in het buurtcentrum.

Description of your main WPS related activities

De strategische doelstellingen en activiteiten van SARE dragen direct bij aan de realisatie van de WPS-agenda, zoals Strategisch resultaat 4 Noodhulp, wederopbouw en herstel voldoen aan de behoeften en dragen bij aan de empowerment van vrouwen en meisjes. SARE zet zich in voor de empowerment en verbetering van de sociaaleconomische positie en rechten van vluchtelingen en migrantenvrouwen in Delft door het wegnemen van barrières die hun sociaaleconomische empowerment in de weg staan, zoals taalbarrières, trauma veroorzaakt door migratie en barrières in de toegang tot sociale voorzieningen, gezondheidszorg en justitie, en andere obstakels die hun succes in Nederland belemmeren. SARE doet dat door het implementeren van verschillende empowerment pijlers en interventies zoals; Inloopspreekuur, Zelfredzame Pijler, Nederlandse taalcursussen, Financiële Analfabetisme, digitale empowerment, werk en inzetbaarheid, bescherming, organisatie van informatiesessies, organisatie van sociale evenementen en vrijetijdsactiviteiten Sport en haakwerk.

Strategic outcome

3. Bescherming - Vrouwen en meisjes, evenals mannen en jongens, in en vanuit conflictsituaties, worden beschermd tegen alle vormen van conflictgerelateerd geweld, waaronder seksueel en op gender gebaseerd geweld. Hun rechten worden gewaarborgd en zijn afdwingbaar, 4. Noodhulp, wederopbouw en herstel - Voldoen aan de behoeften van vrouwen en meisjes en bijdragen aan hun zelfredzaamheid.

Sub-outcome 1

1.2 Steun voor zinvolle participatie van vrouwen- en diasporaorganisaties, mensenrechtenactivisten en vredesopbouwers die zich inzetten voor vrouwenrechten en gendergelijkheid

Sub-outcome 2

2.1 Lokale, multidimensionale vreedzame conflictpreventie krijgt prioriteit

Sub-outcome 3

3.4 Genderbewust, -responsief, -transformatief asielbeleid

Sub-outcome 4

4.1 Verbetering van de fysieke, mentale en psychosociale gezondheid van vrouwen en meisjes, 4.2 Verbetering van de sociaaleconomische positie van vrouwen en meisjes, 4.3 Humanitaire hulpverlening is conflict- en gendernetwerkgevoelig en -responsief; de belangrijkste rol is weggelegd voor lokale vrouwenorganisaties en vrouwenorganisaties.

What type of investments will you make to contribute to the selected outcome(s)?

Beleid, belangenbehartiging, progamma

Description/comments

SARE gaat verschillende activiteiten organiseren om vluchtelingvrouwen te empoweren en hun recht op toegang tot diensten in Nederland te beschermen, zoals vaardigheidstrainingen, informatiesessies, coaching en mentoring. SARE zal ook advocacy activiteiten uitvoeren in lokale en nationale forums om het recht van vrouwen te promoten, in het bijzonder het recht om te leven zonder geweld en discriminatie. SARE organiseert regelmatig campagnes tijdens de Internationale Dag voor de Eliminatie van Geweld tegen door middel van de ontwikkeling van promotiemateriaal en de uitvoering van een reeks bewustwordingssessies.

Country/Region

Nederland en Soedan

What is the time frame for your pledged outcome(s) and investment(s)

3 jaar - 2023, 4 jaar - 2024, 5 jaar - 2025