St. Center for Civil Society and Democracy – Europe (CCSD-Europe)

Database

Name of organization/institution

St. Center for Civil Society and Democracy – Europe (CCSD-Europe)

Organization details

Organisatie van het maatschappelijk middenveld

Description of your organization/institution

De missie van CCSDE is het versterken van de rol van burgerlijke leiders binnen en buiten Syrië die zich inzetten voor democratie, pluralisme en tolerantie. CCSDE is voornamelijk betrokken bij pleitbezorging en het opbouwen van partnerschappen in Europa en het onderhouden van contacten met Syrische diasporagemeenschappen in Europa om hen te betrekken bij de vredesopbouwactiviteiten. CCSDE richt zich op empowerment en leiderschap van Syrische vrouwen en is een ondertekenaar van het Nederlandse Nationale Actieplan voor VN Resolutie 1325.

Description of your main WPS related activities

* Rapportage over gender-gerelateerde kwesties om de bescherming van vrouwelijke mensenrechtenactivisten te verbeteren en de deelname van vrouwen aan vredesopbouw in Syrië te vergroten. * Ondersteuning van de integratie van Syrische vrouwen in formele en informele vredesprocessen, initiatieven om hen vertrouwd te maken met Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad en vraagstukken te identificeren voor een toekomstig Syrisch nationaal actieplan inzake vrouwen, vrede en veiligheid.

Strategic outcome

1. 2. Participatie - Meer vrouwen bekleden leidende posities en vrouwen nemen op gelijkwaardige en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op elk niveau in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, 3. Bescherming - Vrouwen en meisjes, alsook mannen en jongens, in en vanuit conflictsituaties, worden beschermd tegen alle vormen van conflictgerelateerd geweld, met inbegrip van seksueel en op gender gebaseerd geweld. Hun rechten worden gewaarborgd en afdwingbaar, 5. Mainstreaming van de WPS - Bij elke reorganisatie, verbetering, ontwikkeling en evaluatie van analyse, beleid en beleidsuitvoering met betrekking tot vrede en veiligheid wordt een genderperspectief gehanteerd

Sub-outcome 1

1.1 Betere voorwaarden voor een gelijke en zinvolle participatie van vrouwen en meisjes, 1.2 Steun voor een zinvolle participatie van vrouwen- en diasporaorganisaties, mensenrechtenactivisten en vredeswerkers die zich inzetten voor vrouwenrechten en gendergelijkheid , 1.3 Vredesprocessen en vredesverklaringen zijn inclusief en van onderop

Sub-outcome 3

3.1 Vrouwen en meisjes hebben toegang tot veiligheids- en rechtsstelsels

Sub-outcome 5

5.4 Betere coördinatie van actoren op het gebied van vrede en veiligheid

What type of investments will you make to contribute to the selected outcome(s)?

Belangenbehartiging, Progammitisch

Country/Region

Syrië, Midden-Oosten, Europa

What is the time frame for your pledged outcome(s) and investment(s)

5 jaar - 2025