JARDIN ETHNOBOTANIQUE KIVU (JEBK)

Database

Name of organization/institution

JARDIN ETHNOBOTANIQUE KIVU(JEBK)

Organization details

Organisatie van het maatschappelijk middenveld

Description of your organization/institution

De Jardin Ethnobotanique Kivu (JEBK) is een non-profitorganisatie. Onze belangrijkste missie is het behoud van de biodiversiteit, de valorisatie van de kennis en tradities van inheemse volkeren over planten, en de domesticatie van bedreigde en verwaarloosde planten om de voedselzekerheid, de gezondheid en het ecologisch herstel te verbeteren, en om duurzame ontwikkeling te bereiken in de DR Congo.

Description of your main WPS related activities

In de Jardin Ethnobotanique Kivu zijn de mensenrechten en de traditionele kennis van de inheemse minderheid van cruciaal belang voor het behoud van de biodiversiteit voor toekomstige generaties. In de context van klimaatverandering zullen de rechten van inheemse vrouwen en mannen op gelijke deelname en hun kennis duurzame vreedzame gemeenschappen mogelijk maken. De Jardin Ethnobotanique Kivu pleit voor inclusieve gemeenschappen waarin inheemse minderheidsvrouwen kunnen participeren, hun expertise kunnen promoten bij andere etnische groepen om plantaardige rijkdommen veilig te stellen voor voedselzekerheid en bosherstel. Meer inheemse vrouwen aanmoedigen om deel te nemen aan onze programma's om hun leiderschap in de gemeenschap te versterken. De WPS-agenda en de algemene aanbevelingen daarvan zijn nuttige instrumenten voor de pleitbezorging.

Strategic outcome

1. Participatie - Meer vrouwen bekleden leidende posities en vrouwen nemen op gelijkwaardige en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op elk niveau in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, 2. Preventie - Conflictpreventie en preventie van gewelddadig extremisme, met inbegrip van daarmee verband houdend geweld tegen vrouwen en meisjes, zijn gebaseerd op de mensenrechtenbenadering en gaan uit van het beginsel van menselijke veiligheid. Preventiebeleid en de uitvoering daarvan, 4. Hulpverlening, wederopbouw en herstel - Voorzien in de behoeften van vrouwen en meisjes en bijdragen tot hun empowerment

Sub-outcome 1

1.1 Betere voorwaarden voor een gelijke en zinvolle participatie van vrouwen en meisjes

Sub-outcome 2

2.1 Voorrang wordt gegeven aan lokale, multidimensionale vreedzame conflictpreventie

Sub-outcome 4

4.2 Verbetering van de sociaal-economische positie van vrouwen en meisjes

What type of investments will you make to contribute to the selected outcome(s)?

Belangenbehartiging, Progammitisch

Description/comments

De stichting Jardin Ethnobotanique Kivu biedt een ruimte voor multi-etnische vrouwengroepen om leiderschap en gelijkwaardige participatie te bereiken. Als de financiering beschikbaar is, bieden we een veilige omgeving voor inheemse vrouwen en meisjes om te werken, te leren en hun expertise te delen terwijl ze hun vaardigheden ontwikkelen voor sociaaleconomische onafhankelijkheid.

Country/Region

De Democratische Republiek Congo

5 jaar - 2025