HealthNet TPO

Database

Name of organization/institution

HealthNet TPO

Organization details

Organisatie van het maatschappelijk middenveld

Description of your organization/institution

HealthNet TPO bouwt aan sterkere gemeenschappen die gezonder en veerkrachtiger zijn en die de fysieke en mentale capaciteit hebben om te herstellen van conflicten en rampen.

Description of your main WPS related activities

- Bewustmaking op lokaal/nationaal/internationaal niveau inzake geestelijke gezondheid en psychosociale steun in door conflicten getroffen gebieden, en het belang van integratie van geestelijke gezondheid en psychosociale steun in vredesopbouwpraktijken met een genderbenadering. - Versterking van gemeenschapsmechanismen voor geestelijke gezondheid en psychosociale steun, met inbegrip van zelfzorg, door vrouwen en gemeenschapsleiders, gezondheidswerkers in de gemeenschap en andere belangrijke dienstverleners te begeleiden bij de versterking van hun capaciteiten om mensen met problemen op het gebied van geestelijke gezondheid en psychosociale steun te identificeren en op hen te reageren, met inbegrip van de versterking van doorverwijsmechanismen naar gezondheids- en beschermingsstelsels voor vrouwen en meisjes.

Strategic outcome

1. Participatie - Meer vrouwen bekleden leidende posities en vrouwen nemen op gelijkwaardige en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op elk niveau in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, 2. Preventie - Conflictpreventie en preventie van gewelddadig extremisme, met inbegrip van daarmee samenhangend geweld tegen vrouwen en meisjes, zijn gebaseerd op de mensenrechtenbenadering en gaan uit van het beginsel van menselijke veiligheid. Preventiebeleid en de uitvoering daarvan, 3. Bescherming - Vrouwen en meisjes, alsook mannen en jongens, in en vanuit conflictsituaties, worden beschermd tegen alle vormen van conflictgerelateerd geweld, waaronder seksueel en op gender gebaseerd geweld. Hun rechten worden gewaarborgd en afdwingbaar gemaakt, 4. Hulpverlening, wederopbouw en herstel - Voorzien in de behoeften van vrouwen en meisjes en bijdragen tot hun empowerment

Sub-outcome 1

1.1 Betere voorwaarden voor gelijke en zinvolle participatie van vrouwen en meisjes, 1.2 Steun voor zinvolle participatie van vrouwen- en diasporaorganisaties, mensenrechtenverdedigers en vredesstichters die zich inzetten voor vrouwenrechten en gendergelijkheid

Sub-outcome 2

2.1 Voorrang wordt gegeven aan lokale, multidimensionale vreedzame conflictpreventie

Sub-outcome 3

3.1 Vrouwen en meisjes hebben toegang tot veiligheids- en rechtsstelsels

Sub-outcome 4

4.1 Verbetering van de lichamelijke, geestelijke en psychosociale gezondheid van vrouwen en meisjes

Sub-outcome 5

5.1 Vrede- en veiligheidspersoneel genderbewust; past genderlens toe, 5.3 Organisaties hanteren positieve gendernormen; specifieke aandacht voor rol mannen en jongens

What type of investments will you make to contribute to the selected outcome(s)?

Belangenbehartiging, Progammitisch

Country/Region

Zuid-Soedan en Colombia

5 jaar - 2025