CORDAID

Database

Name of organization/institution

CORDAID

Organization details

Organisatie van het maatschappelijk middenveld

Description of your organization/institution

Cordaid is een internationaal opererende, op waarden gebaseerde noodhulp- en ontwikkelingsorganisatie, die werkt in en aan onstabiele situaties. Wij staan naast hen die het hardst getroffen worden door armoede en conflict. Wij steunen hen in hun strijd om verder te gaan dan overleven en volwaardig deel te nemen aan rechtvaardige en veerkrachtige samenlevingen.

Description of your main WPS related activities

Via de Just Future Alliance geven wij prioriteit aan pleitbezorging voor kaders die mensen in staat stellen deel te nemen aan politieke besluitvorming en vredesprocessen, in het bijzonder vrouwen en jongeren. Voor Just Future is de belangrijkste prioriteit het creëren van toegang, het faciliteren van betekenisvolle participatie en ervoor zorgen dat vrouwen en jongeren daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op en vorm kunnen geven aan politieke besluitvorming en vredesprocessen, zodat deze aansluiten bij hun behoeften, zorgen en prioriteiten. Het is van vitaal belang met de machthebbers samen te werken om hen te doen inzien hoe waardevol het is samen te werken met de meest uitgesloten achterban, meestal vrouwen, jongeren en ontheemden uit hun gemeenschappen. Naast aandacht voor inclusieve politieke besluitvorming en vredesprocessen, geven wij ook prioriteit aan inclusieve governance op het gebied van veiligheid en een op de mens gerichte rechtspraak, inclusief de aanpak van SGBV en CRSV. Onze prioriteitslanden zijn Afghanistan, Burundi, DR Congo, Niger, Mali en Zuid-Soedan. Daarnaast beïnvloeden we de beleidsvorming op mondiaal en regionaal niveau. Het Women Advocate for Peace Programme is een samenwerkingsverband van drie Colombiaanse partners, HealthNet TPO en Cordaid, gefinancierd vanuit het Nederlandse NAP. Met dit programma willen we bijdragen aan een duurzaam vredesproces met genderrechtvaardigheid in Colombia, waarin vrouwen en meisjes dezelfde kansen hebben als mannen en jongens. Het programma biedt voorwaarden voor het versterken van de participatie, invloed en leiderschap van vrouwen en hun organisaties in vredesruimtes op lokaal, territoriaal en nationaal niveau. In Irak voert Cordaid het programma "Women's Voices First" uit. Als onderdeel van het Britse NAP 1325 en gesteund door het Foreign, Commonwealth Development Office (FCDO). Dit 2,5-jarig programma zet een effectief partnerschap op tussen ongeveer 36 Iraakse maatschappelijke organisaties (CSO's) en vrouwenrechtenorganisaties (WRO's) om vrouwen, vrede en veiligheid (WPS) te bevorderen. Het programma werkt samen met 36 maatschappelijke organisaties, met name vrouwenorganisaties aan de basis, feministische organisaties en vrouwenrechtenorganisaties, om WPS-programma's uit te voeren die de behoeften van vrouwen en meisjes in hun gemeenschappen aanpakken en een gelokaliseerde WPS-agenda bevorderen die bijdraagt aan inclusieve vrede en veiligheid in Iraakse gemeenschappen. Cordaid is een van de oprichters en momenteel een zeer trotse uitvoerende partner van het Women, Peace Humanitarian Fund. Via het Rapid Response Window ondersteunt Cordaid vrouwenrechtenorganisaties in track I en track II vredesprocessen met zowel subsidies als technische assistentie in verschillende landen over de hele wereld.

Strategic outcome

1. Participatie - Meer vrouwen bekleden leidende posities en vrouwen nemen op gelijkwaardige en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op elk niveau in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, 2. Preventie - Conflictpreventie en preventie van gewelddadig extremisme, met inbegrip van daarmee samenhangend geweld tegen vrouwen en meisjes, zijn gebaseerd op de mensenrechtenbenadering en gaan uit van het beginsel van menselijke veiligheid. Preventiebeleid en de uitvoering daarvan, 3. Bescherming - Vrouwen en meisjes, alsook mannen en jongens, in en vanuit conflictsituaties, worden beschermd tegen alle vormen van conflictgerelateerd geweld, met inbegrip van seksueel en op gender gebaseerd geweld. Hun rechten worden gewaarborgd en afdwingbaar gemaakt, 4. Hulpverlening, wederopbouw en herstel - Voorzien in de behoeften van vrouwen en meisjes en bijdragen tot hun zelfbeschikking, 5. Mainstreaming van de WPS - Er wordt een genderperspectief toegepast bij elke reorganisatie, verbetering, ontwikkeling en evaluatie van analyse, beleid en beleidsuitvoering met betrekking tot vrede en veiligheid

Sub-outcome 1

1.1 Betere voorwaarden voor een gelijke en zinvolle participatie van vrouwen en meisjes, 1.2 Steun voor een zinvolle participatie van vrouwen- en diasporaorganisaties, mensenrechtenactivisten en vredeswerkers die zich inzetten voor vrouwenrechten en gendergelijkheid , 1.3 Vredesprocessen en vredesverklaringen zijn inclusief en van onderop

Sub-outcome 2

2.1 Voorrang wordt gegeven aan lokale, multidimensionale vreedzame conflictpreventie

Sub-outcome 3

3.1 Vrouwen en meisjes hebben toegang tot veiligheids- en rechtsstelsels, 3.2 Straffeloosheid voor gewelddadige misdrijven tegen vrouwen en meisjes wordt bestreden

Sub-outcome 4

4.1 Verbetering van de lichamelijke, geestelijke en psychosociale gezondheid van vrouwen en meisjes, 4.2 Verbetering van de sociaaleconomische positie van vrouwen en meisjes, 4.3 Humanitaire hulpverlening is conflict- en genderbewust en reageert op genderverschillen; lokale vrouwenorganisaties spelen een hoofdrol en

Sub-outcome 5

5.1 Vredes- en veiligheidspersoneel genderbewust; past genderlens toe, 5.3 Organisaties hanteren positieve gendernormen; specifieke aandacht voor rol mannen en jongens, 5.4 Betere coördinatie van actoren in vrede en veiligheid

What type of investments will you make to contribute to the selected outcome(s)?

Financieel, Beleid, Belangenbehartiging, Progammitisch

Country/Region

Afghanistan, Burundi, Colombia, DR Congo, Irak, Niger, Mali, Zuid-Soedan, wereldwijd

3 jaar - 2023, 4 jaar - 2024, 5 jaar - 2025