International Alert

Database

Name of organization/institution

International Alert-Europe

Organization details

Organisatie van het maatschappelijk middenveld

Description of your organization/institution

International Alert (Alert) is een internationale niet-gouvernementele organisatie (INGO) die zich inzet voor vredesopbouw. De organisatie werkt met mensen die direct door conflicten worden getroffen om duurzame vrede op te bouwen en richt zich op het oplossen van de diepere oorzaken van conflicten, waarbij mensen van over de scheidslijnen heen bij elkaar worden gebracht. International Alert beschouwt gender als een fundamentele factor in zowel gewelddadige conflicten als vredesopbouw en het bevorderen van gendergevoeligheid is een centrale pijler van het werk van Alert. Het doel van Alert is ervoor te zorgen dat in het internationale en nationale beleid en de praktijk steeds meer rekening wordt gehouden met genderidentiteiten, zodat wij en anderen bijdragen aan het veranderen van gendernormen en gendergebonden machtsdynamieken in het streven naar geweldloze en rechtvaardige genderverhoudingen waar we werken.

Description of your main WPS related activities

De afgelopen jaren ( 2021 - 2022) heeft Alert de volgende drie organisatie-overschrijdende projecten en activiteiten uitgevoerd, gericht op het aanpakken van de uitdagingen en lacunes in de WPS-agenda en de belemmeringen voor de uitvoering ervan 1. 1. Towards a Global Programming Framework for Transforming Discriminatory Gender Patriarchal Norms in Conflict Settings in Kyrgyzstan, Nepal, Nigeria and Philippines (Naar een wereldwijd programmeringskader voor de transformatie van discriminerende patriarchale gendernormen in Kirgizië, Nepal, Nigeria en de Filipijnen). 2. LGBT-inclusieve benaderingen van conflicten en de WPS-agenda - Casestudies uit Myanmar en Nepal Het doel van het project is het bevorderen van de opname van LGBTQI-kwesties in de WPS-agenda. In het kader van het project zijn kwetsbaarheidsanalyses gemaakt van de LGBTQI-gemeenschappen in beide landen om problemen, lacunes en aanknopingspunten voor een inclusieve WPS-agenda vast te stellen; 3. Het doel van het Beïnvloedingsplan is om externe en interne capaciteit en macht te ontwikkelen om de uitvoering van de WPS-agenda in het derde decennium vooruit te helpen. International Alert werkt samen met de belangrijkste nationale, regionale en mondiale beleidsactoren en bouwt aan hun inzicht in de verbanden tussen patriarchale gendernormen en de rol van mannen en masculiniteiten bij het bevorderen van de WPS-agenda.

Strategic outcome

1. Participatie - Meer vrouwen bekleden leidende posities en vrouwen nemen op gelijkwaardige en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op elk niveau in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, 2. Preventie - Conflictpreventie en preventie van gewelddadig extremisme, met inbegrip van daarmee samenhangend geweld tegen vrouwen en meisjes, zijn gebaseerd op de mensenrechtenbenadering en gaan uit van het beginsel van menselijke veiligheid. Preventiebeleid en de uitvoering daarvan, 3. Bescherming - Vrouwen en meisjes, alsook mannen en jongens, in en vanuit conflictsituaties, worden beschermd tegen alle vormen van conflictgerelateerd geweld, met inbegrip van seksueel en op gender gebaseerd geweld. Hun rechten worden gewaarborgd en afdwingbaar gemaakt, 5. Mainstreaming van de WPS - Bij elke reorganisatie, verbetering, ontwikkeling en evaluatie van analyse, beleid en beleidsuitvoering met betrekking tot vrede en veiligheid wordt een genderdimensie gehanteerd

Sub-outcome 1

1.1 Betere voorwaarden voor een gelijke en zinvolle participatie van vrouwen en meisjes, 1.2 Steun voor een zinvolle participatie van vrouwen- en diasporaorganisaties, mensenrechtenactivisten en vredeswerkers die zich inzetten voor vrouwenrechten en gendergelijkheid , 1.3 Vredesprocessen en vredesverklaringen zijn inclusief en van onderop

Sub-outcome 2

2.2 Het beleid inzake de bestrijding van radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme eerbiedigt de operationele ruimte van vrouwenorganisaties, mensenrechtenverdedigers en vredesopbouwers.

Sub-outcome 3

3.1 Vrouwen en meisjes hebben toegang tot veiligheids- en rechtsstelsels, 3.2 Straffeloosheid voor gewelddadige misdrijven tegen vrouwen en meisjes wordt bestreden

Sub-outcome 4

4.2 Verbetering van de sociaaleconomische positie van vrouwen en meisjes, 4.3 De humanitaire hulpverlening is gevoelig voor conflicten en gender-netwerken en reageert daarop; de belangrijkste rol is weggelegd voor lokale vrouwenorganisaties en

Sub-outcome 5

5.1 Vredes- en veiligheidspersoneel genderbewust; past genderlens toe, 5.3 Organisaties hanteren positieve gendernormen; specifieke aandacht voor rol mannen en jongens, 5.4 Betere coördinatie van actoren in vrede en veiligheid

What type of investments will you make to contribute to the selected outcome(s)?

Beleid, Belangenbehartiging, Progammitisch

Description/comments

Wat beleid en belangenbehartiging betreft, zullen wij doorgaan met de uitvoering van ons invloedrijke plan inzake gender en vredesopbouw, met specifieke aandacht voor gender, vrede en veiligheid; wat programmering betreft, zijn wij van plan ons werk op het raakvlak tussen de WPS-agenda en patriarchale gendernormen, mannen/mannelijkheid, en LGBTQI-kwesties uit te breiden, in een paar extra conflictgebieden.

Country/Region

In sommige van de regio's/conflictsituaties zijn wij reeds werkzaam - Afrika Noord-Nigeria, Sahel-regio, Oostelijke DRC; - Centraal-Azië Kirgizië, Tadzjikistan; - Azië Nepal, Myanmar, Filippijnen; - Midden-Oosten Libanon, Syrië.

2 jaar - 2022