Name of organization/institution

CARE Nederland

Website URL

https//www.carenederland.org

Strategic outcome

1. Participatie - Meer vrouwen bekleden leidende posities, en vrouwen nemen op gelijkwaardige en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op elk niveau in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, hulp, wederopbouw en herstel;
2. Preventie - Conflictpreventie en preventie van gewelddadig extremisme, met inbegrip van daarmee samenhangend geweld tegen vrouwen en meisjes, is gebaseerd op de mensenrechtenbenadering en gaat uit van het beginsel van menselijke veiligheid. Het preventiebeleid en de uitvoering ervan zijn conflictgevoelig, genderbewust, genderresponsief en gendertransformatief;
3. 3. Bescherming - Vrouwen en meisjes, alsmede mannen en jongens, in en vanuit conflictsituaties, worden beschermd tegen alle vormen van conflictgerelateerd geweld, met inbegrip van seksueel en op gender gebaseerd geweld. Hun rechten worden gewaarborgd en afdwingbaar;
4. 4. Hulpverlening, wederopbouw en herstel - Voorzien in de behoeften van vrouwen en meisjes en bijdragen tot hun empowerment;
5. 5. Integratie van de WPS - Bij elke reorganisatie, verbetering, ontwikkeling en evaluatie van analyse, beleid en beleidsuitvoering met betrekking tot vrede en veiligheid wordt een genderperspectief gehanteerd.

Sub-outcome 1

1.1 Betere voorwaarden voor een gelijke en zinvolle participatie van vrouwen en meisjes in vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, hulpverlening, wederopbouw en herstel, 1.2 Vrouwen- en diasporaorganisaties, mensenrechtenactivisten en vredeswerkers die zich inzetten voor vrouwenrechten en gendergelijkheid in conflict- en post-conflictlanden, worden gesteund in hun inspanningen om op zinvolle wijze deel te nemen aan vredes- en veiligheidsprocessen, 1.3 Vredesprocessen zijn inclusief en bottom-up, en de daaruit voortvloeiende verklaringen en de uitvoering daarvan weerspiegelen de behoeften van iedereen, ook van vrouwen en jongeren op lokaal niveau

Sub-outcome 2

2.1 Conflictpreventie door middel van lokale, vreedzame, multidimensionale strategieën en benaderingen krijgt prioriteit.

Sub-outcome 3

3.1 Vrouwen en meisjes die te maken hebben gehad met conflicten en/of daarmee samenhangend seksueel en op gender gebaseerd geweld, hebben toegang tot internationale, regionale, nationale en lokale veiligheids- en rechtsstelsels

Sub-outcome 4

4.2 De sociaal-economische positie van vrouwen en meisjes is verbeterd, zowel binnen als buiten humanitaire en onstabiele situaties

Sub-outcome 5

5.1. Het personeel op het gebied van vrede en veiligheid is genderbewust en past systematisch een genderperspectief toe op de formulering en uitvoering van het beleid inzake vrede en veiligheid, 5.2. Organisaties streven naar een genderbewuste budgettering, 5.3. Organisaties hanteren positieve gendernormen en -waarden met specifieke aandacht voor de rol van mannen en jongens, 5.4. De institutionele coördinatie en samenwerking tussen internationale, regionale, nationale en lokale actoren op het gebied van vrede en veiligheid zijn verbeterd

Time Frame

5 jaar - 2025