Name of organization/institution

Oxfam Novib

Website URL

https://www.oxfamnovib.nl

Organization details

Maatschappelijke organisatie

Description of your organization/institution

Oxfam Novib is lid van de Oxfam Confederatie, een wereldwijde beweging van mensen die strijden tegen ongelijkheid om een einde te maken aan armoede en onrechtvaardigheid. Overal ter wereld werken we aan praktische, innovatieve manieren om mensen in staat te stellen zichzelf uit de armoede te tillen en zich te ontplooien, door hen te helpen hun stem te laten horen en regeringen en de particuliere sector ter verantwoording te roepen. Een rechtvaardige en duurzame wereld is onze visie. Wij willen een wereld waarin mensen worden gewaardeerd en gelijk worden behandeld, hun rechten als volwaardige burgers genieten en invloed kunnen uitoefenen op beslissingen die hun leven beïnvloeden. Daartoe is volgens ons dringend een radicale en systemische verandering nodig. Over de hele wereld staan miljarden mensen op tegen onrechtvaardigheid, oorlogstrauma's en complexe problemen zoals klimaatverandering en economische ongelijkheid. Maar er moet nog veel meer gebeuren. Daarom bestaat Oxfam Novib om het onrecht aan te pakken dat armoede veroorzaakt en in stand houdt. Wij werken eraan om de wereld veiliger en eerlijker te maken voor iedereen. Onze waarden Als de basisrechten van mensen worden gerespecteerd, kunnen we de wereld bevrijden van ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Dit is waar wij voor staan - Gelijkheid Wij geloven dat iedereen het recht heeft om eerlijk behandeld te worden en dezelfde rechten en kansen te hebben. - Empowerment Wij erkennen en proberen de zeggenschap van mensen over hun leven en de beslissingen die op hen van invloed zijn, uit te breiden. - Solidariteit Wij slaan de handen ineen, ondersteunen en werken samen over de grenzen heen om te werken aan een rechtvaardige en duurzame wereld. - Inclusiviteit Wij omarmen diversiteit en verschillen en waarderen de perspectieven en bijdragen van alle mensen en gemeenschappen in hun strijd tegen armoede en onrechtvaardigheid. - Verantwoordelijkheid Wij nemen verantwoordelijkheid voor ons doen en laten en leggen verantwoording af aan de mensen met en voor wie wij werken. - Moed Wij spreken de waarheid tegen de macht en handelen met overtuiging als het gaat om de rechtvaardigheid van onze doelen. Onze aanpak Wij geloven dat duurzame ontwikkeling gaat over samenwerken met mensen, zodat zij niet alleen kunnen overleven, maar ook kunnen gedijen. Daarom helpen wij mensen overal ter wereld om voor hun rechten op te komen. Ons praktische werk op gemeenschapsniveau is erop gericht aan te tonen dat alternatieven mogelijk zijn en dat mensen vorm kunnen geven aan verandering. Samen met onze partners en bondgenoten creëren en implementeren we programma's en campagnes en bieden we humanitaire hulp, terwijl we pleiten en campagne voeren voor systemische verandering als onderdeel van een wereldwijd netwerk dat invloed uitoefent. Wij zetten ons in om ons werk te laten leiden door feministische principes en we zorgen ervoor dat de mensen op wie onze programma's van invloed zijn, betrokken worden bij de besluitvorming ('nothing about us without us'). Wij gebruiken het bewijsmateriaal dat onze programma's opleveren om ons beïnvloedingswerk te versnellen en onze strategieën en werkwijzen aan te passen. Wij staan open voor nieuwe verbindingen en bouwen deze op, waarbij wij gelijkwaardige partnerschappen uitbreiden en verdiepen. Wij passen ons aan nieuwe realiteiten aan, innoveren en meten rigoureus alles wat wij doen, om te leren en de kwaliteit van ons werk te verbeteren; wij ontwikkelen en delen wederzijds kennis en expertise met onze vele partners, collega's en donoren. Oxfam Novib werkt onvermoeibaar aan een wereld die inclusiever (EQUAL), veiliger (SAFE), rechtvaardiger (FAIR) en duurzamer (GREEN) is, en richt zich daarbij op vier veranderingsdoelen; dit doen we als onderdeel van de Oxfam confederatie en in nauwe samenwerking met onze partners en bondgenoten. Oxfam Novib steunt en werkt samen met moedige activisten en bewegingen over de hele wereld, om hun ideeën en oplossingen te ontwikkelen en uit te voeren, en hun stemmen te versterken en te versterken. Wij dagen regeringen, private partijen en burgers uit en moedigen hen aan om hun verantwoordelijkheid te nemen, en wij werken samen met innovatieve denkers en belangrijke besluitvormers om de dringende, radicale en systemische verandering teweeg te brengen die nodig is.

Description of your main WPS related activities

Oxfam Novib richt zich op het bereiken van conflicttransformatie door de lens van Vrouwen, Vrede en Veiligheid. Met ons werk voor conflicttransformatie streven we ernaar conflicten te voorkomen, de gevolgen ervan voor het leven van mensen te beperken door burgers te beschermen, en conflicten te helpen oplossen. Het identificeren van de ruimte waarin vrouwen actief kunnen zijn, het uitbouwen van kansen en het aanpakken van de obstakels voor echte inclusie zijn sleutelcomponenten van dit werk en bestrijken meerdere interventiegebieden, waaronder - de volledige inclusie van vrouwen in alle onderhandelings- en besluitvormingsprocessen, met mannen als partners in het bevorderen van de politieke participatie van vrouwen - persoonlijke en gemeenschapsveiligheid en de uitbanning van geweld tegen vrouwen - gerechtigheid en de strijd tegen straffeloosheid - economische en politieke veiligheid (met name voor de lange termijn) Door zich in te zetten voor Vrouwen, Vrede en veiligheid als kernonderdeel van ons conflicttransformatiewerk, bouwt Oxfam Novib voort op een lange geschiedenis van gendergevoelige programmering en een sterke basis van werk dat erop gericht is vrouwen en mannen mondiger te maken en maatschappelijke organisaties te ondersteunen bij het opbouwen van hun capaciteit om aan deze processen deel te nemen. Wij brengen expertise in op het gebied van ontwerp, uitvoering, leren, kennisbeheer en effectbeoordeling in het werk dat wij met onze partners doen. Oxfam Novib werkt met een netwerk van wereldwijde partners waarmee we lobby- en advocacydoelen op internationaal niveau kunnen bereiken. Ons werk bevordert het leggen van verbanden tussen landen en het leren van elkaar, en draagt bij aan het leveren van bewijs om een geïnformeerde beleidsdialoog te ondersteunen en te stimuleren. Oxfam werkt eraan dat vrouwelijke mensenrechtenverdedigers en -activisten zinvolle toegang krijgen tot besluitvormingsruimten om de discussie te beïnvloeden ('nothing about us without us'). Op nationaal niveau werken we samen met meer dan 80 lokale partnerorganisaties die actief zijn in conflicttransformatie en die expliciet een genderlens toepassen, of indirect werken aan Vrouwen, Vrede en Veiligheid door de onderliggende oorzaken van een conflict aan te pakken. Op deze manier maakt ons programma Vrouwen, Vrede en Veiligheid deel uit van een holistische gender- en conflicttransformatieaanpak in lijn met het Nederlandse Nationale Actieplan (NAP) inzake Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad (UNSCR 1325).

Strategic outcome

1. 2. Participatie - Meer vrouwen bekleden leidende posities en vrouwen nemen op gelijkwaardige en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op elk niveau in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, noodhulp, wederopbouw en herstel; 4. Noodhulp, wederopbouw en herstel - Voldoen aan de behoeften van vrouwen en meisjes en bijdragen tot hun empowerment

Sub-outcome 1

1.1 Betere voorwaarden scheppen voor een gelijke en zinvolle participatie van vrouwen en meisjes in vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, hulpverlening, wederopbouw en herstel

Sub-outcome 4

4.2 De sociaal-economische positie van vrouwen en meisjes is verbeterd, zowel binnen als buiten humanitaire en kwetsbare situaties, 4.3 De humanitaire respons is conflictgevoelig, genderbewust en waar mogelijk gendertransformerend, met lokale vrouwenorganisaties en -netwerken in de voorste gelederen

Type of Investment

Belangenbehartiging, programmatisch, beleid

Country/Region

Wereldwijd

Time Frame

2 jaar - 2022