Yemeni Organisation on Women's Policies

Database

Name of organization/institution

YOWP/ Women Solidarity Network

Strategic outcome

1. Participatie - Meer vrouwen bekleden leidinggevende posities en vrouwen nemen op gelijkwaardige en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op alle niveaus in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, hulpverlening, wederopbouw en herstel. 2. Preventie - Conflictpreventie en preventie van gewelddadig extremisme, met inbegrip van daarmee verband houdend geweld tegen vrouwen en meisjes, zijn gebaseerd op de mensenrechtenbenadering en gaan uit van het beginsel van menselijke veiligheid. Het preventiebeleid en de uitvoering ervan zijn conflictgevoelig, genderbewust, genderresponsief en gendertransformatief; 3. Bescherming - Vrouwen en meisjes, alsook mannen en jongens, in en vanuit conflictsituaties, worden beschermd tegen alle vormen van conflictgerelateerd geweld, met inbegrip van seksueel en op gender gebaseerd geweld. Hun rechten worden gewaarborgd en afdwingbaar gemaakt; 4. Hulpverlening, wederopbouw en herstel - Voorzien in de behoeften van vrouwen en meisjes en bijdragen tot hun zelfbeschikking; 5. Mainstreaming van de WPS - Bij elke reorganisatie, verbetering, ontwikkeling en evaluatie van analyse, beleid en beleidsuitvoering met betrekking tot vrede en veiligheid wordt een genderdimensie toegepast.

Sub-outcome 1

1.2 Vrouwenorganisaties en diasporaorganisaties, mensenrechtenactivisten en vredeswerkers die zich inzetten voor vrouwenrechten en gendergelijkheid in conflictlanden en landen die een conflict achter de rug hebben, worden gesteund in hun inspanningen om op zinvolle wijze deel te nemen aan vredes- en veiligheidsprocessen, 1.3 Vredesprocessen zijn inclusief en bottom-up, en de daaruit voortvloeiende verklaringen en de uitvoering daarvan weerspiegelen de behoeften van iedereen, ook die van vrouwen en jongeren op plaatselijk niveau

Sub-outcome 3

3.1 Vrouwen en meisjes die te maken hebben gehad met conflicten en/of daarmee samenhangend seksueel en op gender gebaseerd geweld, hebben toegang tot internationale, regionale, nationale en lokale veiligheids- en rechtsstelsels

Sub-outcome 4

4.1 De lichamelijke, geestelijke en psychosociale gezondheid van vrouwen en meisjes is verbeterd, zowel binnen als buiten humanitaire en kwetsbare situaties, 4.2 De sociaaleconomische positie van vrouwen en meisjes is verbeterd, zowel binnen als buiten humanitaire en kwetsbare situaties, 4.3 De humanitaire respons is conflictgevoelig, genderbewust en waar mogelijk gendertransformerend, met lokale vrouwenorganisaties en -netwerken in de voorhoede

Sub-outcome 5

5.2 Organisaties streven ernaar een genderbewuste budgettering toe te passen, 5.4 De institutionele coördinatie en samenwerking tussen internationale, regionale, nationale en lokale actoren op het gebied van vrede en veiligheid zijn verbeterd

Time Frame

5 jaar - 2025