NAP1325-IV Partnerschap

De Nederlandse WPS-agenda wordt vormgegeven door nauwe samenwerking tussen de Nederlandse overheid en het maatschappelijk middenveld. Sinds 2008 is deze agenda in detail uitgewerkt in onze Nationale Actieplannen WPS. Als onderdeel van de ontwikkeling van NAP 1325-IV zijn meer dan 15 consultatiesessies gehouden. Vertegenwoordigers van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie, Justitie amp; Veiligheid, en Onderwijs, Wetenschap amp; Cultuur, alsmede van de politie en meer dan 60 maatschappelijke organisaties, waaronder ontwikkelings-, humanitaire, vredesopbouw-, vrouwen- en diasporaorganisaties, namen deel aan het proces.

Overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen het NAP 1325 ondertekenen en zich daarmee verplichten bij te dragen aan een of meer uitkomsten van het NAP 1325. De in Nederland gevestigde "ondertekenaars" vormen samen met hun lokale tegenhangers het Nederlandse NAP 1325 "partnerschap" of "gemeenschap". Zij dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van NAP 1325-IV. Binnen het partnerschap behoudt elke NAP 1325-partner zijn eigen verantwoordelijkheid om resultaten te boeken met betrekking tot de specifieke resultaten van het NAP 1325-IV, op basis van zijn eigen mandaat. Dit unieke partnerschap vergroot de impact van het plan en verbreedt de steun voor de verwezenlijking van de WPS-agenda.

Het NAP 1325-IV heeft betrekking op de periode 2021 tot 2025. Eerder waren er Nederlandse nationale actieplannen van kracht voor de periode 2008-2011, voor de periode 2012-2015 en voor de periode 2016-2019/2020. Vind meer info over de vorige Nederlandse NAP's onder 'Tijdlijn Nederlands NAP 1325'.

Samenwerking en governance

De partners van het NAP 1325-IV werken samen rond specifieke thema's en op nationaal en regionaal niveau. Samen wisselen zij kennis, analyses en ervaringen uit om de effectieve uitvoering van de WPS-agenda te verbeteren. De kracht van ons partnerschap komt voort uit de diversiteit: kleine, middelgrote en grote organisaties, waaronder ontwikkelings-, humanitaire, vredes-, vrouwen- en diaspora organisaties, in Nederland en in door conflicten getroffen landen, ministeries en individuele deskundigen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en WO=MEN Dutch Gender Platform coördineren gezamenlijk het NAP 1325. Het bestuur van het NAP 1325-IV is in handen van een toezichtsraad. In de raad van toezicht hebben zitting het ministerie van Buitenlandse Zaken en WO=MEN, de ministeries van Defensie, Justitie amp; Veiligheid, en Onderwijs, Cultuur amp; Wetenschap, en twee maatschappelijke organisaties die jaarlijks rouleren.

De raad van toezicht heeft drie functies met betrekking tot het NAP 1325-IV:
(1) Hij verbetert het bestuur van het NAP 1325-IV, de jaarlijkse rapportage en de leeragenda.
(2) Hij zorgt voor steun van de regering en tijdige politieke betrokkenheid.
(3) Zij streeft naar meer publieke steun voor de WPS-agenda en naar het delen van kennis.

Vind meer info over de bestuursstructuur van het NAP 1325-IV hier.

Groepen

Ondertekenaars van het NAP 1325 (overheid en maatschappelijke organisaties) en hun lokale partners hebben de mogelijkheid om grondiger samen te werken in landen-, regio- of themagroepen. Sinds 2020 worden de groepsbijeenkomsten online gehouden om de inclusiviteit te vergroten en lokale partners of ambassadepersoneel in staat te stellen ook deel te nemen. Groepen wisselen ervaringen, situatieanalyses, relevante instrumenten en richtsnoeren uit. Deskundigen worden uitgenodigd om hun analyse of onderzoeksresultaten te presenteren en te bespreken. Activiteiten worden gecoördineerd en stemmen worden versterkt waar nodig. Groepsvergaderingen zijn effectieve gelegenheden om te netwerken. Elke groep wordt voorgezeten door een of meer ondertekenaars. Groepen die momenteel actief zijn of gepland zijn:

  • Afghanistan Platform (een platform met een breder publiek, waarin de WPS-agenda systematisch wordt opgenomen)

  • Colombia

  • Democratische Republiek Congo

  • G5-Sahel

  • Yemen

  • Occupied Palestinian Territories

  • South Sudan

  • WPS en Religie

  • Structurele dialoog tussen door vrouwen geleide organisaties in de diaspora en het ministerie van justitie amp; Veiligheid, COA en IND

Alle ondertekenaars van het NAP 1325 zijn welkom om zich aan te sluiten bij een groep en/of er een op te richten. Neem contact op met Karin de Jonge voor meer informatie.

Tijdlijn Nederlands nap1325

2008-2011

Het eerste Nationaal Actieplan werd ontwikkeld als onderdeel van de Akkoorden van Schokland die tot doel hadden de implementatie van de millenniumdoelen te versnellen.

Op Schokland, een voormalig eiland in Nederland, ondertekende oud-minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders samen met ministerscollega's en het Nederlandse maatschappelijk middenveld, bedrijven, kennisinstellingen en particulieren de zogenoemde Schoklandakkoorden. Veel van deze akkoorden waren het resultaat van uitgebreid overleg tijdens een 100 dagen durende regeringsdialoog waaraan zo'n 350 vertegenwoordigers van bedrijven, maatschappelijke organisaties, kerken, vakbonden en kennisinstellingen deelnamen.

2012-2015

Het tweede Nederlandse Nationale Actieplan werd in 2012 gelanceerd en ondertekend door een nog bredere groep van maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen, waaronder de Nederlandse nationale politie. Op basis van evaluaties van het eerste Nationaal Actieplan werd dit keer een apart fonds toegewezen voor de uitvoering van (een deel van) dit NAP 1325-II. Na uitgebreide pleidooien van diaspora- en kleine vrouwenrechtenorganisaties werd een aanvullend fonds gelanceerd om hun betekenisvolle deelname aan de uitvoering van het NAP 1325-II te ondersteunen: Small Seeds for Big Baobabs.

2016-2020

Het derde Nederlandse Nationaal Actieplan 1325 is in 2016 van start gegaan en verlengd tot eind 2020. Ook dit NAP 1325-III richt zich op de financiering van WPS-programma's in bepaalde landen. Lees dit derde Nationaal Actieplan hier.

2021-2025

Gebaseerd op evaluaties van NAP 1325-II en III, kreeg NAP 1325-IV een veel sterker kader voor monitoring, evaluatie, verantwoording en leren (te lezen in Bijlage 1 van NAP 1325-IV). Er is een speciale Raad van Toezicht ingesteld om toezicht te houden op de voortgang van de tenuitvoerlegging en op de jaarlijkse verslaglegging aan het Nederlandse parlement. Nieuw voor de NAP 1325-gemeenschap is de nadruk op WPS-mainstreaming in alle relevante sectoren en de nationale WPS-agenda, d.w.z. betere bescherming en betekenisvolle betrokkenheid van vrouwen en meisjes uit conflictsituaties in Nederland. Het NAP 1325-IV wordt in 2021 goedgekeurd door het voltallige kabinet van ministers. Lees NAP 1325-IV hier.