Subresultaat 3.1

Vrouwen en meisjes die te maken hebben gehad met conflicten en/of daarmee samenhangend seksueel en op gender gebaseerd geweld, hebben toegang tot internationale, regionale, nationale en lokale veiligheids- en rechtsstelsels

Subresultaat 3.2

Straffeloosheid wordt bestreden door verdachten te vervolgen en sancties op te leggen aan daders van gewelddadige misdrijven tegen vrouwen en meisjes, met inbegrip van seksueel en op geslacht gebaseerd geweld

Subresultaat 3.3

De uitvoering van artikel 7, lid 4, van het Wapenhandelsverdrag is verbeterd

Subresultaat 3.4

Het asielbeleid is gendergevoelig, genderresponsief en gendertransformatief, met speciale aandacht voor niet-begeleide vrouwen, minderjarigen en LGBTQI-asielzoekers.

Een op overlevenden gerichte en intersectionele benadering

Het beschermen van vrouwen en meisjes tegen alle vormen van geweld en het beschermen van hun mensenrechten is fundamenteel voor vreedzame samenlevingen. We ondersteunen vrouwen, mannen en gender non-binary overlevenden van (seksueel en gendergerelateerd) geweld, met een specifieke focus op vrouwelijke mensenrechtenverdedigers en vredesopbouwers. Onze interventies worden geleid door een holistische en intersectionele benadering waarbij de overlevende centraal staat. In humanitair en ontwikkelingswerk en in vredes- en veiligheidsprocessen bestrijden we alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Dit houdt ook in dat we het principe 'Do No Harm' hooghouden en seksuele uitbuiting, misbruik en intimidatie voorkomen. We bestrijden de straffeloosheid van daders en streven ernaar de toegang van vrouwen en meisjes tot internationale, nationale en lokale veiligheids- en rechtsstelsels te verbeteren. We werken aan de implementatie van artikel 7.4 van het Wapenhandelsverdrag met betrekking tot de impact van de Nederlandse wapenhandel op gendergerelateerd geweld in landen van eindbestemming. Alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes moeten worden aangepakt tijdens de vlucht, in opvangcentra voor vluchtelingen en in immigratie- en asielprocedures. Daarbij hoort een veilige en genderresponsieve opvang en asielprocedure voor alleenstaande vrouwen, minderjarigen en LGBTQI+ asielzoekers in Nederland.

Lees hiermeer over de bijdragen van de NAP1325-gemeenschap aan de bescherming van vrouwen en meisjes in en uit conflicten .

Foto: @Impunity Watch, 'Actie juridische caso Achi'