NAP1325-IV Partnerschap

De Nederlandse WPS-agenda krijgt vorm door nauwe samenwerking tussen de Nederlandse overheid en het maatschappelijk middenveld. Sinds 2008 is deze agenda in detail uitgewerkt in onze Nationale Actieplannen WPS (zie de tijdlijn hieronder). In het kader van de ontwikkeling van NAP 1325-IV zijn meer dan 15 overlegsessies gehouden. Vertegenwoordigers van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie, Justitie & Veiligheid, en Onderwijs, Wetenschap & Cultuur, alsmede van de politie en meer dan 60 maatschappelijke organisaties, waaronder ontwikkelings-, humanitaire, vredesopbouw-, vrouwen- en diaspora-organisaties, hebben aan het proces deelgenomen.

Overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen het NAP 1325 ondertekenen en zich daarmee verplichten bij te dragen aan een of meer uitkomsten van het NAP 1325. De in Nederland gevestigde 'ondertekenaars' vormen samen met hun lokale tegenhangers het Nederlandse NAP 1325 'partnerschap' of 'gemeenschap'. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van NAP 1325-IV. Binnen het partnerschap behoudt elke NAP 1325-partner zijn eigen verantwoordelijkheid om op basis van zijn eigen mandaat resultaten te boeken met betrekking tot de specifieke NAP 1325-IV-uitkomsten. Dit unieke partnerschap vergroot het effect van het plan en verbreedt de steun voor de verwezenlijking van de WPS-agenda.

Het NAP 1325-IV bestrijkt de periode 2021 tot en met 2025. Eerder waren Nederlandse Nationale Actieplannen van kracht voor de periode 2008-2011, voor de periode 2012-2015 en voor de periode 2016-2019/2020. Vind meer info over de vorige Nederlandse NAP's onder 'Tijdlijn Nederlands NAP 1325'. Vind hier een Nederlandse versie van het NAP 1325-IV .

Samenwerking en bestuur

De NAP 1325-IV partners werken samen rond specifieke thema's en op nationaal en regionaal niveau. Samen wisselen zij kennis, analyses en ervaringen uit om de effectieve uitvoering van de WPS-agenda te verbeteren. De kracht van ons partnerschap komt voort uit de diversiteit: kleine, middelgrote en grote organisaties, waaronder ontwikkelings-, humanitaire, vredes-, vrouwen- en diaspora-organisaties, in Nederland en in door conflicten getroffen landen, ministeries en individuele deskundigen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en WO=MEN Dutch Gender Platform coördineren gezamenlijk het NAP 1325. Het beheer van het NAP 1325-IV is in handen van een raad van toezicht. In de oversight board zitten het ministerie van Buitenlandse Zaken en WO=MEN, de ministeries van Defensie, Justitie & Veiligheid en Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, en twee maatschappelijke organisaties die eens in de twee jaar rouleren.

De toezichtsraad heeft drie functies met betrekking tot NAP 1325-IV:
(1) Het verbetert het bestuur van NAP 1325-IV, de jaarlijkse verslaglegging en de leeragenda.
(2) Het zorgt voor overheidssteun en tijdige politieke betrokkenheid.
(3) Hij streeft naar meer publieke steun voor de WPS-agenda en naar kennisdeling.

Meer informatie over de bestuursstructuur van het NAP 1325-IV vindt u hier.

.

Strategische partnerschappen (WPS-instrument)

Het WPS-instrument maakt deel uit van het SDG5-fonds in het kader van de versterking van het maatschappelijk middenveld (2021-2025). De nadruk ligt op de bescherming van vrouwen en meisjes in conflictgebieden en de versterking van hun positie in vredesprocessen. Het fonds heeft een budget van bijna 35 miljoen euro en is een van de financieringsinstrumenten die bijdragen aan de WPS-specifieke programmering onder het Nederlandse Nationaal Actieplan 1325. De subsidie is gericht op negen landen en wordt uitgevoerd door zeven consortia bestaande uit ondertekenaars van het NAP 1325 en hun partnerorganisaties in het Zuiden. Capaciteitsversterking van vrouwenrechtenorganisaties bij lobby- en pleitactiviteiten is een essentieel onderdeel van de programma's. In de beleidsnota vindt u meer details over de subsidie. Naast dit WPS-instrument zijn er andere WPS-specifieke programma's en draagt NL MFB ook bij aan WPS als transversaal element in andere programma's.

Een lijst van alle WPS strategische partnerschappen vindt u hier.

Groepen

Ondertekenaars van het NAP 1325 (overheid en maatschappelijke organisaties) en hun lokale partners hebben de mogelijkheid om grondiger samen te werken in nationale, regionale of thematische groepen. Sinds 2020 worden de groepsvergaderingen online gehouden om de inclusiviteit te vergroten en ook lokale partners of ambassadepersoneel te laten deelnemen. De groepen wisselen ervaringen, situatieanalyses, relevante instrumenten en richtsnoeren uit. Deskundigen worden uitgenodigd om hun analyses of onderzoeksresultaten te presenteren en te bespreken. Activiteiten worden gecoördineerd en stemmen worden versterkt waar nodig. De groepsvergaderingen zijn effectieve netwerkmogelijkheden. Elke groep wordt voorgezeten door een of meer ondertekenaars. Groepen die momenteel actief zijn of gepland zijn:

  • Afghanistan Platform (een platform met een breder publiek, waarin de WPS-agenda systematisch wordt opgenomen)

  • Colombia

  • Democratische Republiek Congo

  • Irak
  • Jemen

  • Zuid-Soedan

  • Structurele dialoog tussen door diasporavrouwen geleide organisaties en het ministerie van Justitie en Veiligheid, het COA en de IND.

Alle ondertekenaars van het NAP 1325 zijn welkom om lid te worden van een groep en/of er een op te richten. Neem contact op met Karin de Jonge voor meer informatie.

Tijdlijn Nederlands nap1325

2008-2011

Het eerste Nationaal Actieplan werd ontwikkeld als onderdeel van de Akkoorden van Schokland die tot doel hadden de implementatie van de millenniumdoelen te versnellen.

Op Schokland, een voormalig eiland in Nederland, ondertekende oud-minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders samen met ministerscollega's en het Nederlandse maatschappelijk middenveld, bedrijven, kennisinstellingen en particulieren de zogenoemde Schoklandakkoorden. Veel van deze akkoorden waren het resultaat van uitgebreid overleg tijdens een 100 dagen durend regeringsdialoog waaraan zo'n 350 vertegenwoordigers van bedrijven, maatschappelijke organisaties, kerken, vakbonden en kennisinstellingen deelnamen.

2012-2015

Het tweede Nederlandse Nationale Actieplan werd in 2012 gelanceerd en ondertekend door een nog bredere groep van maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen, waaronder de Nederlandse nationale politie. Op basis van evaluaties van het eerste Nationaal Actieplan werd deze keer een apart fonds toegewezen voor de uitvoering van (een deel van) dit NAP 1325-II. Na uitgebreide pleidooien van diaspora- en kleine vrouwenrechtenorganisaties werd een aanvullend fonds gelanceerd om hun betekenisvolle deelname aan de uitvoering van het NAP 1325-II te ondersteunen: Small Seeds for Big Baobabs.

2016-2020

Het derde Nederlandse Nationaal Actieplan 1325 is in 2016 van start gegaan en verlengd tot eind 2020. Ook dit NAP 1325-III richt zich op de financiering van WPS-programma's in bepaalde landen. Lees dit derde Nationaal Actieplan hier.

2021-2025

Gebaseerd op evaluaties van NAP 1325-II en III, kreeg NAP 1325-IV een veel sterker kader voor monitoring, evaluatie, verantwoording en leren (te lezen in Bijlage 1 van NAP 1325-IV). Er is een speciale Raad van Toezicht ingesteld om toezicht te houden op de voortgang van de tenuitvoerlegging en op de jaarlijkse verslaglegging aan het Nederlandse parlement. Nieuw voor de NAP 1325-gemeenschap is de nadruk op WPS-mainstreaming in alle relevante sectoren en de nationale WPS-agenda, d.w.z. betere bescherming en betekenisvolle betrokkenheid van vrouwen en meisjes uit conflictsituaties in Nederland. Het NAP 1325-IV wordt in 2021 goedgekeurd door het voltallige kabinet van ministers. Lees NAP 1325-IV hier.