Subresultaat 1.1

Betere voorwaarden voor een gelijke en zinvolle participatie van vrouwen en meisjes in vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, hulp, wederopbouw en herstel

Subresultaat 1.2

Vrouwen- en diasporaorganisaties, mensenrechtenactivisten en vredesstichters die zich inzetten voor vrouwenrechten en gendergelijkheid in conflictlanden en landen die zich in een post-conflictsituatie bevinden, worden gesteund in hun inspanningen om op zi

Subresultaat 1.3

Vredesprocessen zijn inclusief en van onderop, en de daaruit voortvloeiende verklaringen en de uitvoering daarvan weerspiegelen de behoeften van iedereen, ook van vrouwen en jongeren op plaatselijk niveau

Fundamenteel recht van de vrouw

De participatie van vrouwen en meisjes aan vredes- en veiligheidsprocessen is een fundamenteel recht en kan nooit als vanzelfsprekend worden beschouwd. Betekenisvolle betrokkenheid van vrouwen en meisjes op alle beleidsterreinen is hun mensenrecht, en leidt tot meer inclusieve besluitvorming en tot meer duurzame vrede en wederopbouw. Wij steunen vrouwelijk leiderschap en de gelijke en zinvolle participatie van vrouwen in al hun diversiteit, in het bijzonder van vrouwelijke mensenrechtenverdedigers en vrouwelijke vredesstichters. Wij bestrijden barrières die het vrouwen en meisjes moeilijker maken om te participeren. Ook in Nederland nemen we de barrières weg voor de participatie van vrouwen bij de ontwikkeling en uitvoering van nationaal beleid voor gelijke kansen en inclusieve veiligheid.

Lees hier meer over de bijdragen van de NAP1325-gemeenschap aan de participatie van vrouwen in vredes- en veiligheidsprocessen .