WPS Open Debat

Op 25 oktober organiseert de VN-Veiligheidsraad een open debat op ministerieel niveau in het kader van de agenda voor vrouwen, vrede en veiligheid, onder voorzitterschap van Brazilië, met als thema 'Women's participation in international peace and security: Van theorie naar praktijk". VN-lidstaten, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, zullen nadenken over mogelijke vertekeningen in de implementatie-inspanningen, het belang van Resolutie 1325 (2000) van de VN-Veiligheidsraad herbevestigen en doelen stellen ter voorbereiding op de25e verjaardag ervan in 2025, met name met betrekking tot enkele van de kernverbintenissen, namelijk:

  • De volledige, gelijkwaardige en betekenisvolle deelname van vrouwen aan vredesprocessen en besluitvorming in conflictsituaties en het systematische gebruik van een genderperspectief bij de onderhandelingen over en de uitvoering van vredesakkoorden op VN-, internationaal en nationaal niveau;
  • eerbiediging van het internationaal recht dat van toepassing is op de rechten en bescherming van vrouwen en meisjes door partijen in gewapende conflicten, met inbegrip van speciale maatregelen om overlevenden te steunen en een einde te maken aan straffeloosheid, alsmede verantwoordingsplicht voor seksuele uitbuiting, intimidatie en misbruik;
  • inspanningen om ervoor te zorgen dat bij de beraadslagingen en besluiten van de Veiligheidsraad rekening wordt gehouden met gendervraagstukken en vrouwenrechten, met inbegrip van overleg met lokale en internationale vrouwengroeperingen.

Onder andere de secretaris-generaal van de VN, António Guterres, zal de raad informeren over de huidige stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de WPS. Hij zal enkele van de belangrijkste uitkomsten van het UNSG 2022-rapport over WPS presenteren. Het rapport vermeldt fe dat:

  • Vrouwen in vredesprocessen vertegenwoordigden in 2022 16% van de delegaties van conflictpartijen in door de VN geleide of gecollecteerde vredesprocessen, tegenover 19% in 2021 en 23% in 2020.
  • De militaire uitgaven blijven stijgen terwijl de vooruitgang op het gebied van de SDG's, waaronder doelstelling 5, in gevaar is.
  • Er is geen substantiële vooruitgang geboekt in het verhogen van de financiering voor vrouwenorganisaties of het percentage vrouwen in vredesonderhandelingen,
  • terwijl er meer aandacht is voor bedreigingen van en geweld tegen vrouwelijke mensenrechtenverdedigers, blijft dit geweld toenemen.

Het WPS Open Debat is de hele dag op25 oktober (overdag in New York) te volgen via UN WebTV.

In de marge van het Open Debat zullen verschillende permanente missies in New York, regeringen, VN-organisaties en maatschappelijke organisaties nevenevenementen organiseren. Hieronder vindt u twee nevenevenementen van ondertekenaars van het NAP 1325.