Sawa' Gelijkheid

Database

Name of organization/institution

Sawa' Gelijkheid

Organization details

Organisatie van het maatschappelijk middenveld

Description of your organization/institution

Sawa' Gelijkheid Platform werkt aan meer sociale betrokkenheid met rechtvaardigheid, burgerschap vredesopbouw onder diasporagemeenschappen door middel van juridische politieke empowerment van vrouwen

Description of your main WPS related activities

Bevordering van sociale betrokkenheid bij rechtvaardigheid, burgerschap en vredesopbouw onder diasporagemeenschappen; en het bieden van een empowerment-platform voor diasporagroepen, met name vrouwen, om in hun eigen gemeenschap een leidende rol op zich te nemen door middel van netwerken en kennisuitwisseling over vrede en rechtvaardigheid in een pluralistische samenleving. Dat gebeurt door sociale en juridische ondersteuning te bieden aan diasporagemeenschappen, bijeenkomsten en opleidingen te organiseren en lobby- en pleitbezorgingsactiviteiten te ontplooien.

Strategic outcome

1. Participatie - Meer vrouwen bekleden leidende posities en vrouwen nemen op gelijkwaardige en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op elk niveau in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, 2. Preventie - Conflictpreventie en preventie van gewelddadig extremisme, met inbegrip van daarmee samenhangend geweld tegen vrouwen en meisjes, zijn gebaseerd op de mensenrechtenbenadering en gaan uit van het beginsel van menselijke veiligheid. Preventiebeleid en de uitvoering daarvan, 3. Bescherming - Vrouwen en meisjes, alsook mannen en jongens, in en vanuit conflictsituaties, worden beschermd tegen alle vormen van conflictgerelateerd geweld, waaronder seksueel en op gender gebaseerd geweld. Hun rechten worden gewaarborgd en afdwingbaar gemaakt, 4. Hulpverlening, wederopbouw en herstel - Voorzien in de behoeften van vrouwen en meisjes en bijdragen tot hun zelfbeschikking, 5. Mainstreaming van de WPS - Er wordt een genderperspectief toegepast bij elke reorganisatie, verbetering, ontwikkeling en evaluatie van analyse, beleid en beleidsuitvoering met betrekking tot vrede en veiligheid

Sub-outcome 1

1.1 Betere voorwaarden voor een gelijke en zinvolle participatie van vrouwen en meisjes, 1.2 Steun voor een zinvolle participatie van vrouwen- en diasporaorganisaties, mensenrechtenactivisten en vredeswerkers die zich inzetten voor vrouwenrechten en gendergelijkheid , 1.3 Vredesprocessen en vredesverklaringen zijn inclusief en van onderop

Sub-outcome 2

2.2 Beleid inzake de bestrijding van radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme eerbiedigt de operationele ruimte van vrouwenorganisaties, mensenrechtenverdedigers en vredesopbouwers

Sub-outcome 3

3.1 Vrouwen en meisjes hebben toegang tot veiligheids- en rechtsstelsels, 3.2 Straffeloosheid voor gewelddadige misdrijven tegen vrouwen en meisjes wordt bestreden

Sub-outcome 4

4.1 Verbetering van de lichamelijke, geestelijke, psychosociale gezondheid van vrouwen en meisjes, 4.2 Verbetering van de sociaaleconomische positie van vrouwen en meisjes

Sub-outcome 5

5.1 Vrede- en veiligheidspersoneel genderbewust; past genderlens toe, 5.3 Organisaties hanteren positieve gendernormen; specifieke aandacht voor rol mannen en jongens

What type of investments will you make to contribute to the selected outcome(s)?

Beleid, Belangenbehartiging, Progammitisch

What is the time frame for your pledged outcome(s) and investment(s)

5 jaar - 2025