Platform Vrouwen en Duurzame Vrede

Database

Name of organization/institution

Platform Vrouwen en Duurzame Vrede

Organization details

Organisatie van het maatschappelijk middenveld

Description of your organization/institution

- onafhankelijke en autonome vrouwenvrijwilligersvereniging. - netwerk van vrouwen(organisaties) die zich inzetten voor de veiligheid van Vrouwen Vrede onder het motto duurzame vrede kan alleen bereikt worden als vrouwen actief betrokken zijn bij de oplossingen, gevolgen en preventie van gewelddadige conflicten. - Het Vrouwenvredesplatform is een centrum voor de uitwisseling van kennis en ervaring, een coördinatiepunt voor belangenbehartiging en een lobby-instrument voor en door de betrokken vrouwen. De aangesloten organisaties werken op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds vertrouwen. LAAT NIEMAND ACHTER

Description of your main WPS related activities

VROUW - Vrouwenrechten zijn mensenrechten; Verdragen Istanbul, Beijing, CSW, CEDAW, Millenniumdoelen VR VN Resolutie 1325 NAP IV; Vrouwen in Defensie; Vredesveiligheid Bewustwording en lobby klimaatdoelen, (Geo)politieke ontwikkelingen BuZa, Mediation, Training, Vredeseducatie, Vredesmissies VEILIGHEID - veiligheid Veilige ruimtes, Geweld tegen vrouwen / huiselijk geweld, Uitwisseling van informatie en ervaringen, Hoe vind je je weg in Nederland, Wet Inburgering 2022, Traumaverwerking, Onderwijs, Recht op vergadering.

Strategic outcome

1. Participatie - Meer vrouwen bekleden leidende posities en vrouwen nemen op gelijkwaardige en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op elk niveau in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, 2. Preventie - Conflictpreventie en preventie van gewelddadig extremisme, met inbegrip van daarmee samenhangend geweld tegen vrouwen en meisjes, zijn gebaseerd op de mensenrechtenbenadering en gaan uit van het beginsel van menselijke veiligheid. Preventiebeleid en de uitvoering daarvan, 3. Bescherming - Vrouwen en meisjes, alsook mannen en jongens, in en vanuit conflictsituaties, worden beschermd tegen alle vormen van conflictgerelateerd geweld, met inbegrip van seksueel en op gender gebaseerd geweld. Hun rechten worden gewaarborgd en afdwingbaar gemaakt, 4. Hulpverlening, wederopbouw en herstel - Voorzien in de behoeften van vrouwen en meisjes en bijdragen tot hun empowerment

Sub-outcome 1

1.1 Betere voorwaarden voor een gelijke en zinvolle participatie van vrouwen en meisjes, 1.2 Steun voor een zinvolle participatie van vrouwen- en diasporaorganisaties, mensenrechtenactivisten en vredeswerkers die zich inzetten voor vrouwenrechten en gendergelijkheid , 1.3 Vredesprocessen en vredesverklaringen zijn inclusief en van onderop

Sub-outcome 2

2.2 Het beleid inzake de bestrijding van radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme eerbiedigt de operationele ruimte van vrouwenorganisaties, mensenrechtenverdedigers en vredesopbouwers.

Sub-outcome 3

3.1 Vrouwen en meisjes hebben toegang tot veiligheids- en rechtsstelsels, 3.2 Straffeloosheid voor geweld tegen vrouwen en meisjes wordt bestreden, 3.4 Gendergevoelig, -responsief, -transformatief asielbeleid

Sub-outcome 4

4.1 Verbetering van de lichamelijke, geestelijke en psychosociale gezondheid van vrouwen en meisjes, 4.2 Verbetering van de sociaaleconomische positie van vrouwen en meisjes, 4.3 Humanitaire hulpverlening is conflict- en genderbewust en reageert op genderverschillen; lokale vrouwenorganisaties spelen een hoofdrol en

What type of investments will you make to contribute to the selected outcome(s)?

Belangenbehartiging, Progammitisch

Description/comments

Op nationaal niveau zal de nadruk vooral liggen op de empowerment en participatie van migranten-, vluchtelingen- en diasporavrouwen in relatie tot de VVV-agenda in Nederland

Country/Region

Nederland en landen van aangesloten organisaties

What is the time frame for your pledged outcome(s) and investment(s)

5 jaar - 2025