Women's Initiatives for Gender Justice

https://www.4genderjustice.org

Database

Name of organization/institution

Women's Initiatives for Gender Justice

Website URL

https://www.4genderjustice.org

Organization details

Organisatie van het maatschappelijk middenveld

Description of your organization/institution

Women's Initiatives for Gender Justice is een internationale vrouwenrechtenorganisatie die zich inzet voor genderrechtvaardigheid via het Internationaal Strafhof en via andere (binnenlandse) mechanismen.

Description of your main WPS related activities

- Pleiten voor verantwoordingsplicht voor en vervolging van seksuele en gendergebonden misdrijven - Overlevenden van seksuele en gendergebonden misdrijven ondersteunen met capaciteitsopbouw, hun stem in verschillende fora laten horen - Pleiten voor meer genderrechtvaardigheid in internationale en nationale wetten, beleid, praktijken, rechtspraak en jurisprudentie - Werken aan een grotere deelname van vrouwen aan conflictoplossing, herstelprocessen en overgangsrechtmechanismen

Strategic outcome

1. Participatie - Meer vrouwen bekleden leidinggevende posities en vrouwen nemen op gelijkwaardige en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op elk niveau in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, 2. Preventie - Conflictpreventie en preventie van gewelddadig extremisme, met inbegrip van daarmee verband houdend geweld tegen vrouwen en meisjes, zijn gebaseerd op de mensenrechtenbenadering en gaan uit van het beginsel van menselijke veiligheid. Preventiebeleid en de uitvoering daarvan, 3. Bescherming - Vrouwen en meisjes, alsmede mannen en jongens, in en vanuit conflictsituaties, worden beschermd tegen alle vormen van conflictgerelateerd geweld, waaronder seksueel en op gender gebaseerd geweld, 4. Hulp, wederopbouw en herstel - Voorzien in de behoeften van vrouwen en meisjes en bijdragen tot hun empowerment, 5. Mainstreaming van de vredeshandhavingsaspecten - Bij elke reorganisatie, verbetering, ontwikkeling en evaluatie van analyse, beleid en beleidsuitvoering met betrekking tot vrede en veiligheid wordt een genderdimensie toegepast.

Type of Investment

Financieel, Belangenbehartiging, Beleid, Progammitisch

Country/Region

- internationaal (Internationaal Strafhof) - Oekraïne - Colombia - DRC

Time Frame

3 jaar - 2023