KEIHAN foundation

www.keihan.org

Database

Name of organization/institution

KEIHAN foundation

Website URL

www.keihan.org

Organization details

Regional organization, Civil Society Organization

Description of your organization/institution

Regionale organisatie, Organisatie van het maatschappelijk middenveld

Description of your main WPS related activities

Regionale organisatie, Organisatie van het maatschappelijk middenveld

Strategic outcome

Stichting KEIHAN is in 2005 opgericht door een groep toegewijde Afghaanse studenten in Nederland. De stichting is een onafhankelijke non-profit organisatie zonder politieke, religieuze of etnische voorkeuren. De missie van Stichting KEIHAN is het streven naar een gelijkwaardige samenleving met gelijke kansen op zelfredzaamheid en optimale ontwikkeling. Onze visie is het streven naar empowerment van Afghanen in Nederland en Afghanistan voor een optimale integratie en participatie in de samenleving. Om bovengenoemde doelstellingen te realiseren, organiseert Stichting KEIHAN projecten op het gebied van onderwijs, integratie en ontwikkelingshulp. Onze projecten worden uitgevoerd 1. Lokaal b.v. het organiseren van culturele evenementen 2. Nationaal b.v. Conferentie over verbetering van integratie en onderwijs van Afghaans-Nederlandse burgers. 3. Internationaal b.v. discussies over Afghaanse diaspora gerelateerde zaken, humanitaire/educatieve projecten in Afghanistan.

1. Participation: Sub-outcomes

Voor de WPS-agenda dienen wij ons project 'Veilige migratie' in. Afghaanse vluchtelingen hebben als groep, net als elke andere vluchtelingengroep, te maken met grote beproevingen. Dit zijn zowel externe/omgevings- als interne/persoonlijke uitdagingen. Bestaande gegevens en aanbevelingen van internationale groepen zoals de UNHCR en HPN voor de Afghaanse vluchtelingen als geheel hebben, zij het niet in overvloed, enigszins bijgedragen tot het verminderen van hun problemen. Vrouwelijke Afghaanse vluchtelingen in de reproductieve fase van hun leven (15-40 jaar) hebben echter te maken met problemen die in campagnes zelden aan de orde komen. Deze kwesties omvatten vrouwelijke hygiëne, zwangerschap, seksuele intimidatie en geestelijke gezondheid. Dit maakt vrouwelijke Afghaanse vluchtelingen tijdens de migratie een kwetsbaardere groep dan hun mannelijke collega's. Om deze kwetsbare groep tijdens hun migratietocht bij te staan en om onderzoek naar de bovengenoemde kwesties te bevorderen, heeft het project Veilige migratie tot doel 1. Op feiten gebaseerde informatie en begeleiding te bieden aan Afghaanse vrouwelijke vluchtelingen in hun reproductieve levensfase (15-40 jaar) die in vluchtelingenkampen in transitlanden verblijven, door middel van de productie van 6-7 educatieve video's. 2. 2. Het creëren van bewustzijn voor het grote publiek over het onderwerp van vrouwelijke (veilige) migratie.

2. Prevention: Sub-outcomes

1. Participatie Meer vrouwen bekleden leidende posities en vrouwen nemen op gelijkwaardige en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op elk niveau in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, 2. Preventie Conflictpreventie en preventie van gewelddadig extremisme, met inbegrip van daarmee samenhangend geweld tegen vrouwen en meisjes, is gebaseerd op de mensenrechtenbenadering en gaat uit van het beginsel van menselijke veiligheid. Het preventiebeleid en de uitvoering ervan, 3. Bescherming Vrouwen en meisjes, alsook mannen en jongens, in en uit conflictsituaties, worden beschermd tegen alle vormen van conflictgerelateerd geweld, waaronder seksueel en op gender gebaseerd geweld. Hun rechten worden gewaarborgd en afdwingbaar, 4. Hulpverlening, wederopbouw en herstel Hulpverlening, wederopbouw en herstel komen tegemoet aan de behoeften van vrouwen en meisjes en dragen bij tot hun empowerment

3. Protection: Sub-outcomes

1.1 Betere voorwaarden voor gelijke en zinvolle participatie van vrouwen en meisjes, 1.2 Steun voor zinvolle participatie van vrouwen- en diasporaorganisaties, mensenrechtenverdedigers en vredesstichters die zich inzetten voor vrouwenrechten en gendergelijkheid

4. Relief, reconstruction and recovery: Sub-outcomes

2.1 Voorrang wordt gegeven aan lokale, multidimensionale vreedzame conflictpreventie

Type of Investment

3.1 Vrouwen en meisjes hebben toegang tot veiligheids- en rechtsstelsels, 3.4 Gendergevoelig, -responsief, -transformatief asielbeleid

4.1 Verbetering van de lichamelijke, geestelijke, psychosociale gezondheid van vrouwen en meisjes, 4.2 Verbetering van de sociaaleconomische positie van vrouwen en meisjes

Country/Region

Belangenbehartiging, Beleid

Time Frame

Met deze campagne willen we vrouwen mondiger maken door hen kennis over veilige migratie te verschaffen. Dit project pleit ook voor meer onderzoek naar deze doelgroep (Afghaanse vrouwelijke vluchtelingen/migranten) en implementatie van vrouwspecifieke hulpmiddelen in vluchtelingenkampen (bijv. producten met betrekking tot vrouwelijke menstruele hygiëne).