WO=MEN Dutch Gender Platform

https://www.wo-men.nl

Database

Name of organization/institution

WO=MEN Dutch Gender Platform

Website URL

https://www.wo-men.nl

Organization details

WO=MEN | Dutch Gender Platform is het Nederlandse netwerk van vrouwenrechten-, diaspora-, humanitaire, vredesopbouw- en ontwikkelingsorganisaties, ondernemers, militairen, journalisten, academici en activisten die zich inzetten voor genderrechtvaardigheid en vrouwenrechten wereldwijd. Ongelijke machtsverhoudingen tussen mensen - bijvoorbeeld op basis van sekse, ras, klasse, handicap en leeftijd (intersectionaliteit) - mogen nergens leiden tot ongelijke behandeling. WO=MEN is het grootste netwerk in Europa in zijn soort. We monitoren beleid, delen kennis, coördineren pleitbezorging en verbinden mobiliseren mensen en bewegingen. We richten ons specifiek op drie thema's = Sociale, politieke en financiële steun voor gendergelijkheid en vrouwenrechten; = Gender en Duurzame Economie;= Gender, Vrede en Veiligheid. Lees meer op onze website www.wo-men.nl.

Description of your main WPS related activities

WO=MEN en het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de coördinatoren van het Nationaal Actieplan 1325. WO=MEN is ook een katalyserend lid van het internationale Women, Peace and Security and Humanitarian Action Compact. Met onze leden coördineren we wereldwijd GPS-gerelateerde pleitbezorging.

Strategic outcome

1. Participatie - Meer vrouwen bekleden leidende posities, en vrouwen nemen op gelijkwaardige en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op elk niveau in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw en bescherming.

2. Preventie - Conflictpreventie en preventie van gewelddadig extremisme, met inbegrip van daarmee samenhangend geweld tegen vrouwen en meisjes, is gebaseerd op de mensenrechtenbenadering en gaat uit van het beginsel van menselijke veiligheid. Preventiebeleid en de uitvoering daarvan.

3. Bescherming - Vrouwen en meisjes, alsook mannen en jongens, in en uit conflictsituaties, worden beschermd tegen alle vormen van conflictgerelateerd geweld, met inbegrip van seksueel en op gender gebaseerd geweld. Hun rechten zijn gewaarborgd en afdwingbaar.

4. Hulpverlening, wederopbouw en herstel - Voorzien in de behoeften van vrouwen en meisjes en bijdragen tot hun empowerment.

5. WPS Mainstreaming - Er wordt een genderlens toegepast op elke reorganisatie, verbetering, ontwikkeling en evaluatie van analyse, beleid en beleidsuitvoering met betrekking tot vrede en veiligheid.