Hivos

Database

Name of organization/institution

Hivos

Organization details

Maatschappelijke organisatie of INGO

Description of your organization/institution

Hivos is een internationale samenwerkingsorganisatie, met haar wereldwijde kantoor in Den Haag, Nederland. Hivos geeft steun aan maatschappelijke organisaties die werkzaam zijn in Afrika, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Azië. Hivos werkt aan een wereld waarin mensen hun volledige potentieel kunnen realiseren en hun vindingrijkheid en creativiteit kunnen ontplooien om eerlijke, rechtvaardige en levensondersteunende samenlevingen op te bouwen voor henzelf en de generaties na hen. Onze missie is om stemmen te versterken en te verbinden die sociale en ecologische rechtvaardigheid bevorderen en machtsonevenwichtigheden aanvechten. We stellen in het bijzonder gemarginaliseerde rechthebbenden in staat om hun stem te verheffen en keuzevrijheid te eisen.

Description of your main WPS related activities

Wij ontwikkelen een nieuwe mondiale WPS-theorie van verandering en strategie en zoeken nieuwe partnerschappen.

Strategic outcome

1. Participatie - Meer vrouwen bekleden leidende posities en vrouwen nemen op gelijkwaardige en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op elk niveau in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, 2. Preventie - Conflictpreventie en preventie van gewelddadig extremisme, met inbegrip van daarmee samenhangend geweld tegen vrouwen en meisjes, zijn gebaseerd op de mensenrechtenbenadering en gaan uit van het beginsel van menselijke veiligheid. Preventiebeleid en de uitvoering daarvan, 3. Bescherming - Vrouwen en meisjes, alsook mannen en jongens, in en vanuit conflictsituaties, worden beschermd tegen alle vormen van conflictgerelateerd geweld, waaronder seksueel en op gender gebaseerd geweld. Hun rechten worden gewaarborgd en afdwingbaar gemaakt, 4. Hulpverlening, wederopbouw en herstel - Voorzien in de behoeften van vrouwen en meisjes en bijdragen tot hun zelfbeschikking, 5. Mainstreaming van de WPS - Er wordt een genderperspectief toegepast bij elke reorganisatie, verbetering, ontwikkeling en evaluatie van analyse, beleid en beleidsuitvoering met betrekking tot vrede en veiligheid

Sub-outcome 1

1.1 Betere voorwaarden voor een gelijke en zinvolle participatie van vrouwen en meisjes, 1.2 Steun voor een zinvolle participatie van vrouwen- en diasporaorganisaties, mensenrechtenactivisten en vredeswerkers die zich inzetten voor vrouwenrechten en gendergelijkheid , 1.3 Vredesprocessen en vredesverklaringen zijn inclusief en van onderop

Sub-outcome 2

2.1 Voorrang wordt gegeven aan lokale, multidimensionale vreedzame conflictpreventie

Sub-outcome 3

3.1 Vrouwen en meisjes hebben toegang tot veiligheids- en rechtsstelsels, 3.2 Straffeloosheid voor gewelddadige misdrijven tegen vrouwen en meisjes wordt bestreden

Sub-outcome 4

4.1 Verbetering van de lichamelijke, geestelijke en psychosociale gezondheid van vrouwen en meisjes, 4.2 Verbetering van de sociaaleconomische positie van vrouwen en meisjes, 4.3 Humanitaire hulpverlening is conflict- en genderbewust en reageert op genderverschillen; lokale vrouwenorganisaties spelen een hoofdrol en

Sub-outcome 5

5.3 Organisaties hanteren positieve gendernormen; specifieke aandacht voor de rol van mannen en jongens, 5.4 Betere coördinatie van actoren op het gebied van vrede en veiligheid

What type of investments will you make to contribute to the selected outcome(s)?

Belangenbehartiging, Progammitisch

Country/Region

Syrië / Midden-Oosten

TIME FRAME

5 jaar - 2025