Gender Concerns International

https://www.genderconcerns.org

Database

Name of organization/institution

Gender Concerns International

Website URL

https://www.genderconcerns.org

Organization details

Organisatie van het maatschappelijk middenveld

Description of your organization/institution

Sinds de oprichting in 2004 is het de missie van Gender Concerns International om gendergelijkheid op beleidsniveau te bevorderen. Dit omvat samenwerking met nationale autoriteiten en instellingen, maar ook het overbruggen van de interactiekloof tussen lokale vrouwenorganisaties en de nationale beleidsmakers. Het opbouwen van de capaciteit van vrouwelijke besluitvormers voor netwerken en training om te onderhandelen over meer middelen voor vrouwen tijdens parlementaire onderhandelingen over de toewijzing van begrotingsmiddelen is een manier om de empowerment van vrouwen te vergroten, en is daarom een stap in de richting van gelijkheid van mannen en vrouwen. Daarnaast wordt steun verleend aan vrouwelijke leiders in conflict- en post-conflictlanden, en in kwetsbare en opkomende democratieën. De organisatie richt zich vooral op het faciliteren van de overdracht van kennis en expertise van internationale en regionale vrouwelijke activisten en deskundigen naar de relevante gemeenschappen en belanghebbenden en op het bevorderen en ondersteunen van wereldwijd vrouwelijk leiderschap en participatie op het gebied van democratische gelijkheid en milieubesluitvorming. Deze organisatie is gekwalificeerd in het versnellen en versterken van het veranderingsproces door het bevorderen van inclusief respect, erkenning en middelen voor het werk van vrouwen en de organisatiekracht van vrouwen, waarbij vrouwen worden beschouwd als "agents for change". "Vrouwen zijn een katalysator voor verandering en vrouwenorganisaties hebben respect, erkenning en middelen nodig om deze verandering te bewerkstelligen." Vrouwen bezitten collectief de kracht om levens te verbeteren en hun gemeenschappen vooruit te helpen. Er kan geen sprake zijn van echte ontwikkeling als bij elke ontwikkelingsinspanning één sekse achterblijft. Investeren in het leiderschap van vrouwen is een absolute noodzaak. De zelfverwezenlijking van vrouwen als katalysator van verandering leidt tot een bredere beweging in de richting van gendergelijkheid. Een instrument met drie V's wordt aanbevolen. Gendergelijkheid is afhankelijk van het verschaffen van voldoende "erkenning", "respect" en "middelen" voor vrouwen en het collectief organiseren van vrouwenwerk.

Description of your main WPS related activities

Onze visie en missie worden verwezenlijkt door ons te concentreren op deze zorgvuldig geselecteerde thematische gebieden - Gender en duurzaamheid van het milieu - Vrouwen, vrede en veiligheid - Gender en Covid-19 - Gender en verkiezingspariteit; in het bijzonder de Gender-verkiezingswaarnemingsmissie (GEOM's) - Gender en rampenbeheer De programma-activiteiten van Gender Concerns International zijn gericht op capaciteitsopbouw, lobbying en belangenbehartiging, vergemakkelijking van opleiding, ondersteuning van vrouwenorganisaties en relevante organisaties van de burgermaatschappij. Onze programma's hanteren een innovatieve multidimensionale aanpak om de effectiviteit van vrouwelijk leiderschap te versterken en te verbeteren door de capaciteit van lokale vrouwenorganisaties te ondersteunen, de effectiviteit van vrouwelijk leiderschap op gemeenschaps- en parlementair niveau te bevorderen en waardevolle methoden van interactie tussen de belangrijkste belanghebbenden in vrouwenzaken te faciliteren. Hieronder vallen individuele vrouwelijke leiders en parlementsleden, organisaties uit het maatschappelijk middenveld, door vrouwen geleide organisaties en het ministerie van Vrouwenzaken.

Strategic outcome

1. Participatie - Meer vrouwen bekleden leidende posities en vrouwen nemen op gelijkwaardige en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op elk niveau in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, 2. Preventie - Conflictpreventie en preventie van gewelddadig extremisme, met inbegrip van daarmee samenhangend geweld tegen vrouwen en meisjes, zijn gebaseerd op de mensenrechtenbenadering en gaan uit van het beginsel van menselijke veiligheid. Preventiebeleid en de uitvoering daarvan, 3. Bescherming - Vrouwen en meisjes, alsook mannen en jongens, in en vanuit conflictsituaties, worden beschermd tegen alle vormen van conflictgerelateerd geweld, waaronder seksueel en op gender gebaseerd geweld. Hun rechten worden gewaarborgd en afdwingbaar gemaakt, 4. Hulpverlening, wederopbouw en herstel - Voorzien in de behoeften van vrouwen en meisjes en bijdragen tot hun zelfbeschikking, 5. Mainstreaming van de WPS - Er wordt een genderperspectief toegepast bij elke reorganisatie, verbetering, ontwikkeling en evaluatie van analyse, beleid en beleidsuitvoering met betrekking tot vrede en veiligheid

Sub-outcome 1

1.1 Betere voorwaarden voor een gelijke en zinvolle participatie van vrouwen en meisjes, 1.2 Steun voor een zinvolle participatie van vrouwen- en diasporaorganisaties, mensenrechtenactivisten en vredeswerkers die zich inzetten voor vrouwenrechten en gendergelijkheid , 1.3 Vredesprocessen en vredesverklaringen zijn inclusief en van onderop

Sub-outcome 2

2.2 Het beleid inzake de bestrijding van radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme eerbiedigt de operationele ruimte van vrouwenorganisaties, mensenrechtenverdedigers en vredesopbouwers.

Sub-outcome 3

3.1 Vrouwen en meisjes hebben toegang tot veiligheids- en rechtsstelsels, 3.2 Straffeloosheid voor geweld tegen vrouwen en meisjes wordt bestreden, 3.4 Gendergevoelig, -responsief, -transformatief asielbeleid

Sub-outcome 4

4.2 Verbetering van de sociaaleconomische positie van vrouwen en meisjes, 4.3 De humanitaire hulpverlening is gevoelig voor conflicten en gender-netwerken en reageert daarop; de belangrijkste rol is weggelegd voor lokale vrouwenorganisaties en

Sub-outcome 5

5.1 Vredes- en veiligheidspersoneel genderbewust; past genderlens toe, 5.2 Genderbewuste budgettering nagestreefd, 5.4 Betere coördinatie van actoren in vrede en veiligheid

Type of investment

Beleid, Belangenbehartiging, Progammitisch

Description/comments

Het is belangrijk vrouwen bij elke stap van het besluitvormingsproces te betrekken. Vrouwen, vrede en veiligheid (Women, Peace and Security - WPS) in kwetsbare landen en opkomende democratieën hebben gevolgen voor het milieu, humanitaire hulp en steun voor de deelname van vrouwen aan het democratische proces.

Country/Region

Afghanistan, Egypte, Irak, Kasjmir, Libanon, Libië, Marokko, Myanmar, Pakistan, Sierra-Leone, Nederland, Tunesië en Oekraïne

Time Frame

1 jaar - 2021, 2 jaar - 2022, 3 jaar - 2023, 4 jaar - 2024