Stichting Misa (missionnarie du Salut)

Database

Name of organization/institution

Stichting Misa (missionnarie du Salut)

Organization details

Regionale organisatie, Organisatie van het maatschappelijk middenveld

Description of your organization/institution

Misa is voor sociale en familiale reïntegratie onderwijs en opleiding voor jonge moeders het scheppen van banen in de landbouw- en milieusector

Description of your main WPS related activities

Misa is voor sociale en familiale reïntegratie onderwijs en opleiding voor jonge moeders het scheppen van banen in de landbouw- en milieusector

Strategic outcome

1. Participatie - Meer vrouwen bekleden leidende posities en vrouwen nemen op gelijkwaardige en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op elk niveau in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, 2. Preventie - Conflictpreventie en preventie van gewelddadig extremisme, met inbegrip van daarmee samenhangend geweld tegen vrouwen en meisjes, zijn gebaseerd op de mensenrechtenbenadering en gaan uit van het beginsel van menselijke veiligheid. Preventiebeleid en de uitvoering daarvan, 3. Bescherming - Vrouwen en meisjes, alsook mannen en jongens, in en vanuit conflictsituaties, worden beschermd tegen alle vormen van conflictgerelateerd geweld, met inbegrip van seksueel en op gender gebaseerd geweld. Hun rechten worden gewaarborgd en afdwingbaar, 4. Hulpverlening, wederopbouw en herstel - Voorzien in de behoeften van vrouwen en meisjes en bijdragen tot hun zelfbeschikking, 5. Mainstreaming van de WPS - Er wordt een genderbril toegepast bij elke reorganisatie, verbetering, ontwikkeling en evaluatie van analyse, beleid en beleidsuitvoering met betrekking tot vrede en veiligheid

Sub-outcome 1

1.1 Betere voorwaarden voor een gelijke en zinvolle participatie van vrouwen en meisjes, 1.2 Steun voor een zinvolle participatie van vrouwen- en diasporaorganisaties, mensenrechtenactivisten en vredeswerkers die zich inzetten voor vrouwenrechten en gendergelijkheid , 1.3 Vredesprocessen en vredesverklaringen zijn inclusief en van onderop

Sub-outcome 3

3.1 Vrouwen en meisjes hebben toegang tot veiligheids- en rechtsstelsels, 3.2 Straffeloosheid voor geweldsmisdrijven tegen vrouwen en meisjes wordt bestreden, 3.3 Artikel 7, lid 4, van het Wapenhandelsverdrag wordt beter uitgevoerd, 3.4 Een gendergevoelig, op de behoeften afgestemd, transformerend asielbeleid

Sub-outcome 4

4.1 Verbetering van de lichamelijke, geestelijke en psychosociale gezondheid van vrouwen en meisjes, 4.2 Verbetering van de sociaaleconomische positie van vrouwen en meisjes, 4.3 Humanitaire hulpverlening is conflict- en genderbewust en reageert op genderverschillen; lokale vrouwenorganisaties spelen een hoofdrol en

Sub-outcome 5

5.2 Genderbewuste budgettering nagestreefd, 5.3 Organisaties hanteren positieve gendernormen; specifieke aandacht voor de rol van mannen en jongens, 5.4 Betere coördinatie van actoren in vrede en veiligheid

What type of investments will you make to contribute to the selected outcome(s)?

Financieel, Belangenbehartiging, Progammitisch

Country/Region

Nederland, DRC Congo

What is the time frame for your pledged outcome(s) and investment(s)

5 jaar - 2025