Mercy Corps Netherlands

Database

Name of organization/institution

Mercy Corps Netherlands

Organization details

Organisatie van het maatschappelijk middenveld

Description of your organization/institution

Mercy Corps is een wereldwijd team van humanitaire hulpverleners die in de frontlinies van de grootste crises van vandaag samenwerken om een toekomst van mogelijkheden te creëren, waarin iedereen kan gedijen. Onze missie is om lijden, armoede en onderdrukking te verlichten door mensen te helpen veilige, productieve en rechtvaardige gemeenschappen op te bouwen. Mercy Corps Nederland is opgericht in 2017 en is een integraal onderdeel van de wereldwijde organisatie. Ons groeiende team is gevestigd in Den Haag en richt zich op het ondersteunen van door Europa gefinancierde programma's in Afrika, Azië en het Midden-Oosten, het opbouwen van nieuwe partnerschappen met belanghebbenden in Nederland en het nauw samenwerken met beleidsmakers om ervoor te zorgen dat ons onderzoek en programmatisch bewijsmateriaal informatie verschaft over ontwikkelingssamenwerking en humanitair beleid en humanitaire praktijken.

Strategic outcome

1. Participatie - Meer vrouwen bekleden leidende posities en vrouwen nemen op gelijkwaardige en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op elk niveau in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, 2. Preventie - Conflictpreventie en preventie van gewelddadig extremisme, met inbegrip van daarmee samenhangend geweld tegen vrouwen en meisjes, zijn gebaseerd op de mensenrechtenbenadering en gaan uit van het beginsel van menselijke veiligheid. Preventiebeleid en de uitvoering daarvan, 3. Bescherming - Vrouwen en meisjes, alsook mannen en jongens, in en vanuit conflictsituaties, worden beschermd tegen alle vormen van conflictgerelateerd geweld, waaronder seksueel en op gender gebaseerd geweld. Hun rechten worden gewaarborgd en afdwingbaar gemaakt, 4. Hulpverlening, wederopbouw en herstel - Voorzien in de behoeften van vrouwen en meisjes en bijdragen tot hun empowerment

Sub-outcome 1

1.1 Betere voorwaarden voor gelijke en zinvolle participatie van vrouwen en meisjes, 1.2 Steun voor zinvolle participatie van vrouwen- en diasporaorganisaties, mensenrechtenverdedigers en vredesstichters die zich inzetten voor vrouwenrechten en gendergelijkheid

Sub-outcome 2

2.2 Beleid inzake de bestrijding van radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme eerbiedigt de operationele ruimte van vrouwenorganisaties, mensenrechtenverdedigers en vredesopbouwers

Sub-outcome 3

3.1 Vrouwen en meisjes hebben toegang tot veiligheids- en rechtsstelsels

Sub-outcome 4

4.1 Verbetering van de lichamelijke, geestelijke, psychosociale gezondheid van vrouwen en meisjes, 4.2 Verbetering van de sociaaleconomische positie van vrouwen en meisjes

Sub-outcome 5

5.3 Organisaties hanteren positieve gendernormen; specifieke aandacht voor de rol van mannen en jongens

What type of investments will you make to contribute to the selected outcome(s)?

Beleid, Belangenbehartiging, Progammitisch

Country/Region

Irak, Syrië, Libanon, Jordanië, Jemen, Mali, Niger, Nigeria, Ethiopië, Somalië.

What is the time frame for your pledged outcome(s) and investment(s)

5 jaar - 2025