The Netherlands Society of Women’s Rights, Female Labour and Equal Citizenship

Database

Name of organization/institution

The Netherlands Society of Women’s Rights, Female Labour and Equal Citizenship

Organization details

Organisatie van het maatschappelijk middenveld

Description of your organization/institution

De Nederlandse Vereniging voor Vrouwenrechten, Vrouwenarbeid en Gelijk Burgerschap werd op 8 februari 1894 opgericht als 'Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht'. Toen in 1919 Vrouwenkiesrecht / Algemeen Kiesrecht in Nederland wet werd, nam de organisatie de naam aan van Nederlandse Vereniging van Vrouwelijke Burgers, die in 1931 de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenrechten werd. Sinds 2003 is de WOUW Vereniging gefuseerd met de organisatie. De Vereniging voor Vrouwenrechten stelt zich ten doel het zelfbewustzijn van vrouwen over hun plaats in de samenleving te bevorderen. Wij streven ernaar vrouwen een gelijke stem te geven in de samenleving als geheel, en ervoor te zorgen dat vrouwen gelijk vertegenwoordigd zijn op alle niveaus en in alle organisaties, met inbegrip van de overheid, het bedrijfsleven, de academische wereld, waar maatschappelijke, politieke of sociaal-economische beslissingen worden genomen. Voorts streven wij naar een samenleving waarin betaald en onbetaald werk gelijkelijk verdeeld is over mannen en vrouwen.

Description of your main WPS related activities

Onze visie is dat vrouwen in gelijke mate betrokken moeten zijn bij de besluitvorming in alle democratische en politieke processen. Wij zijn ervan overtuigd dat vrouwen een cruciale bron zijn voor stabilisatie bij conflictpreventie, conflictoplossing en staatsopbouw. Zonder de betrokkenheid van vrouwen zal er geen blijvende vrede zijn. Belangrijker nog is dat wij sterk geloven in en steun verlenen aan de plaats van vrouwen en vrouwengroepen aan de onderhandelingstafel van landen die hun wederopstanding uit de as na gewapende conflicten plannen. Aangezien vrouwen meer dan de helft van de bevolking van een land uitmaken, zouden zij zeker deel moeten uitmaken van de delegatie die de toekomst van naties bepaalt bij de wederopbouw van een land na een oorlog. Onze rol en expertise zijn erop gericht politieke besluitvormers bewust te maken van deze feiten en hen verantwoordelijk te houden voor hun daden, of dat nu in nationale regeringen, internationale organisaties of welk ander bestuursorgaan dan ook is. Onze organisatie heeft meer dan 125 jaar expertise in beleid en belangenbehartiging en een bewezen track record in het veranderen van wetten met betrekking tot de positie van vrouwen in Nederland. Wij brengen de wensen, eisen en prioriteiten van vrouwen in verschillende landen onder de aandacht van nationale en internationale politici, in het bijzonder van landen in conflict; Wij spreken regeringen en internationale gouvernementele organisaties aan op het uitvoeren van VN SC resolutie 1325. Vertegenwoordigers van onze organisatie hebben programma's opgezet om de gelijkheid van mannen en vrouwen in besluitvormingsprocessen af te dwingen, zodat de stem van vrouwen wordt gehoord. Mevrouw Dr. Anje Wiersinga, ons lid en vertegenwoordiger, heeft een INGO-werkgroep Genderperspectieven in Democratische en Politieke Processen bij de Raad van Europa opgericht en zit deze voor, die bijdraagt aan het werk van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa door de deskundigheid van haar leden beschikbaar te stellen. Onze organisatie deelt haar kennis actief door deel te nemen aan de verschillende groepen en netwerken, zowel nationaal als internationaal. Wij brengen in het platform onze uiteenlopende ervaringen in met het werken binnen verschillende culturen. Wij brengen ons wereldwijde netwerk met vrouwengroepen over de hele wereld in, dat voortvloeit uit onze rol in de Internationale Alliantie van Vrouwen. Onze organisatie neemt de rol op zich van actieve deelnemer aan de uitwisseling van ideeën en ervaringen, zoekt actief naar mogelijkheden om van elkaar te leren en ondersteunt actief zusterorganisaties.

Strategic outcome

1. Participatie - Meer vrouwen bekleden leidende posities en vrouwen nemen op gelijkwaardige en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op elk niveau in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, 2. Preventie - Conflictpreventie en preventie van gewelddadig extremisme, met inbegrip van daarmee samenhangend geweld tegen vrouwen en meisjes, zijn gebaseerd op de mensenrechtenbenadering en gaan uit van het beginsel van menselijke veiligheid. Preventiebeleid en de uitvoering daarvan, 3. Bescherming - Vrouwen en meisjes, alsook mannen en jongens, in en vanuit conflictsituaties, worden beschermd tegen alle vormen van conflictgerelateerd geweld, met inbegrip van seksueel en op gender gebaseerd geweld. Hun rechten worden gewaarborgd en afdwingbaar gemaakt, 4. Hulpverlening, wederopbouw en herstel - Voorzien in de behoeften van vrouwen en meisjes en bijdragen tot hun zelfbeschikking, 5. Mainstreaming van de WPS - Er wordt een genderperspectief toegepast bij elke reorganisatie, verbetering, ontwikkeling en evaluatie van analyse, beleid en beleidsuitvoering met betrekking tot vrede en veiligheid

Sub-outcome 1

1.1 Betere voorwaarden voor een gelijke en zinvolle participatie van vrouwen en meisjes, 1.2 Steun voor een zinvolle participatie van vrouwen- en diasporaorganisaties, mensenrechtenactivisten en vredeswerkers die zich inzetten voor vrouwenrechten en gendergelijkheid , 1.3 Vredesprocessen en vredesverklaringen zijn inclusief en van onderop

Sub-outcome 2

2.2 Beleid inzake de bestrijding van radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme eerbiedigt de operationele ruimte van vrouwenorganisaties, mensenrechtenverdedigers en vredesopbouwers

Sub-outcome 3

3.1 Vrouwen en meisjes hebben toegang tot veiligheids- en rechtsstelsels, 3.2 Straffeloosheid voor geweld tegen vrouwen en meisjes wordt bestreden, 3.4 Gendergevoelig, -responsief, -transformatief asielbeleid

Sub-outcome 4

4.1 Verbetering van de lichamelijke, geestelijke en psychosociale gezondheid van vrouwen en meisjes, 4.2 Verbetering van de sociaaleconomische positie van vrouwen en meisjes, 4.3 Humanitaire hulpverlening is conflict- en genderbewust en reageert op genderverschillen; lokale vrouwenorganisaties spelen een hoofdrol en

Sub-outcome 5

5.2 Genderbewuste budgettering nagestreefd, 5.3 Organisaties hanteren positieve gendernormen; specifieke aandacht voor de rol van mannen en jongens, 5.4 Betere coördinatie van actoren in vrede en veiligheid

What type of investments will you make to contribute to the selected outcome(s)?

Belangenbehartiging, Progammitisch

Country/Region

Europa, Midden-Oosten

What is the time frame for your pledged outcome(s) and investment(s)

5 jaar - 2025