Name of organization/institution

NIMD

Website URL

https://nimd.org

Organization details

Organisatie van het maatschappelijk middenveld

Description of your organization/institution

Het Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie (NIMD) werkt aan het bevorderen van vreedzame, rechtvaardige en inclusieve democratieën wereldwijd. Daartoe werken wij, samen met ons wereldwijde netwerk, samen met de hele politieke sector in een land, van aankomende politici tot politieke leiders, en van nationaal tot lokaal niveau. Momenteel voeren wij programma's uit in een twintigtal landen in Afrika, Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië en de MENA, waarvan de meeste erkend zijn als fragiele en door conflicten getroffen gebieden (fragile and conflict affected settings - FCAS).

Description of your main WPS related activities

1. Het vergemakkelijken van de dialoog tussen politieke partijen in Latijns-Amerika om politici bewust te maken van de noodzaak en het gebruik van nationale actieplannen (NAP's), 2. Het NIMD heeft de opstelling van NAP's gefinancierd en vergemakkelijkt in El Salvador, Colombia en Honduras, 3. 3. NIMD heeft algemene aanbevelingen geformuleerd voor verkiezingsorganen en politieke partijen om de veiligheid van vrouwelijke kandidaten te garanderen en de toegang van vrouwen tot politieke besluitvorming en vredesopbouw te vergemakkelijken, 4. Eerdere ervaringen en leerervaringen hebben geresulteerd in een toolkit om politieke participatie van vrouwen in fragiele en door conflicten getroffen omgevingen te stimuleren, 5. NIMD heeft het belang van politieke participatie van vrouwen en de link tussen democratie en vrede voortdurend onder de aandacht gebracht van Nederlandse politici en het (Nederlandse) publiek via blogs, human interest verhalen en interviews die te vinden zijn op NIMD nieuws. Wij zullen dit blijven doen als Consortium Lead van het Leap4Peace programma onder het samenwerkingsfonds Strengthening Civil Society for WPS.

Strategic outcome

1. 1. Meer vrouwen bekleden leidinggevende posities en vrouwen nemen op gelijkwaardige en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op alle niveaus in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, hulpverlening, wederopbouw en herstel; 2. Conflictpreventie en preventie van gewelddadig extremisme, met inbegrip van daarmee verband houdend geweld tegen vrouwen en meisjes, zijn gebaseerd op de mensenrechtenbenadering en gaan uit van het beginsel van menselijke veiligheid. 4. Het preventiebeleid en de uitvoering ervan zijn conflictgevoelig, genderbewust, genderresponsief en gendertransformatief; 5. Bij elke reorganisatie, verbetering, ontwikkeling en evaluatie van analyse, beleid en beleidsuitvoering met betrekking tot vrede en veiligheid wordt een genderdimensie gehanteerd

Sub-outcome 1

1.1 Betere voorwaarden scheppen voor een gelijke en zinvolle participatie van vrouwen en meisjes in vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, hulpverlening, wederopbouw en herstel

Sub-outcome 2

2.1 Conflictpreventie door middel van lokale, vreedzame, multidimensionale strategieën en benaderingen krijgt prioriteit.

Sub-outcome 5

5.3 Organisaties hanteren positieve gendernormen en -waarden met specifieke aandacht voor de rol van mannen en jongens, 5.4 De institutionele coördinatie en samenwerking tussen internationale, regionale, nationale en lokale actoren op het gebied van vrede en veiligheid zijn verbeterd

Type of Investment

Financieel, Belangenbehartiging, Beleid, Programmatisch

Country/Region

In het bijzonder als onderdeel van het LEAP4Peace-programma Burundi, Myanmar Colombia, maar in het algemeen hebben veel van onze projecten in andere landen ook raakvlakken met de WPS-agenda of hebben zij een WPS-component (zo heeft het NIMD bijvoorbeeld, zoals hierboven vermeld, de opstelling van NAP's in El Salvador, Colombia en Honduras gefinancierd en gefaciliteerd).

Time Frame

5 jaar - 2025