Privacybeleid

WO=MEN, Nederlands Gender Platform (WO=MEN) acht de bescherming van uw persoonsgegevens van groot belang. In deze Privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen ons uiterste best om de privacy te waarborgen en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. WO=MEN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat:

  • Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doeleinden en soorten persoonsgegevens worden in deze Privacyverklaring beschreven;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot de minimale gegevens die nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt;
  • Wij zullen uw uitdrukkelijke toestemming vragen indien wij die nodig hebben om uw persoonsgegevens te verwerken;
  • Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen;
  • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt;
  • Wij op de hoogte zijn van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, u hierop zullen wijzen en deze zullen respecteren.

WO=MEN is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van NAP1325 Ondertekenaars. Indien u na het doornemen van onze Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover, kunt u contact met ons opnemen via info@wo-men.nl.