Privacybeleid

WO=MEN, Nederlands Gender Platform (WO=MEN) vindt de bescherming van uw persoonsgegevens van groot belang. In deze Privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen ons uiterste best om de privacy te waarborgen en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. WO=MEN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat:

  • Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en soorten persoonsgegevens staan beschreven in deze Privacyverklaring;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot de minimale gegevens die nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verwerkt;
  • Wij zullen uw uitdrukkelijke toestemming vragen indien wij deze nodig hebben om uw persoonsgegevens te verwerken;
  • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen;
  • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt;
  • Wij zijn op de hoogte van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zullen u hierop wijzen en deze respecteren.

WO=MEN is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van NAP1325 Ondertekenaars. Indien u na raadpleging van onze Privacyverklaring, of meer in het algemeen, vragen heeft hierover, kunt u contact met ons opnemen via info@wo-men.nl.