Oproep voor CSO nominaties Twee nieuwe Civil Society Oversight Board leden

Benoeming van twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht voor het maatschappelijk middenveld

Voor de periode: Mei 2023- April 2025

Het bestuur van NAP 1325-IV is in handen van de Raad van Toezicht (OB). De OB weerspiegelt de brede steun die NAP 1325-IV geniet. De OB bestaat uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en WO=MEN (de coördinatoren van NAP 1325-IV), de Ministeries van Defensie, Justitie & Veiligheid, en Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, en twee maatschappelijke organisaties (CSO's) die elke twee jaar rouleren.

De OB heeft drie functies met betrekking tot NAP 1325-IV:

(1) Verbeteren van het bestuur, de jaarlijkse verslaglegging en de leeragenda van het NAP 1325-IV,

(2) zorgen voor overheidssteun en tijdige politieke betrokkenheid, en

(3) streven naar meer publieke steun voor de WPS-agenda en voor kennisdeling.


Tot mei 2023 fungeren Suying Lai van Oxfam Novib en Mekka Abdeljabar van PV&DV/VOND als de gekozen CSO OB leden. Voor de periode mei 2023 tot april 2025 willen we nieuwe ondertekenaars van het Nederlandse NAP 1325 uitnodigen om zichzelf of een collega voor te dragen als lid van de Oversight Board. Genomineerden moeten aan de volgende criteria voldoen:

  1. Ondertekenaar zijn van het NAP 1325-IV
  2. Eén 'kleinere' maatschappelijke organisatie (jaarinkomen max. €250.000) en één 'grotere' maatschappelijke organisatie (jaarinkomen meer dan €250.000)
  3. Ten minste één migranten/vluchtelingenorganisatie die bijdraagt aan het toezicht op de implementatie van de binnenlandse pijler van het NAP 1325-IV.
  4. Ten minste 3 jaar ervaring met een of meer van de WPS-pijlers:
    • Ten minste één CSO met aantoonbare internationale ervaring/expertise (in door conflicten getroffen landen of op het niveau van internationale organisaties/fora)
    • Tenminste één CSO met aantoonbare ervaring/expertise en/of bereidheid om de WPS-agenda in Nederland te versterken (de 'binnenlandse pijler' van het NAP 1325-IV).

5. CSO's hebben bij voorkeur expertise in 1) beleidsontwikkeling en/of -beïnvloeding, en 2) gender en monitoring, evaluatie en leren (inclusief in methodologieën zoals storytelling en outcome harvesting)

6. Een verbintenis omdeel te nemen aan alle formele vergaderingen (ten minste op het niveau van programmabeheer, met gedelegeerde beslissingsbevoegdheid) tot april2025, en een verbintenis om de bredere CSO-gemeenschap te raadplegen om input te verzamelen vóór vergaderingen, indien nodig

7. Bij voorkeur goede beheersing van zowel Engels als Nederlands.

We moedigen vooral mensen en organisaties die nog geen zitting hebben gehad in de OB aan om zich kandidaat te stellen!

Stuur je voordracht vergezeld van een korte motivatiebrief voor 1 maart 2023 naar Anne-Floor Dekker of Karin de Jonge.Er zal een lijst met genomineerden worden gepubliceerd en een e-voting procedure volgen.