ZOA

Database

Name of organization/institution

ZOA

Organization details

Organisatie van het maatschappelijk middenveld

Description of your organization/institution

ZOA is een internationale hulp- en herstelorganisatie die kwetsbare mensen die getroffen zijn door gewelddadige conflicten en natuurrampen in fragiele staten ondersteunt door hen te helpen bij de wederopbouw van hun levensonderhoud. Landen waar ZOA aanwezig is, zijn Burundi, Colombia, DR Congo, Ethiopië, Irak, Liberia, Myanmar, Nigeria, Zuid-Soedan, Soedan, Syrië, Oeganda, Oekraïne en Jemen.

Strategic outcome

1. Participatie - Meer vrouwen bekleden leidende posities en vrouwen nemen op gelijkwaardige en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op elk niveau in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, 2. Preventie - Conflictpreventie en preventie van gewelddadig extremisme, met inbegrip van daarmee samenhangend geweld tegen vrouwen en meisjes, zijn gebaseerd op de mensenrechtenbenadering en gaan uit van het beginsel van menselijke veiligheid. Preventiebeleid en de uitvoering daarvan, 3. Bescherming - Vrouwen en meisjes, alsook mannen en jongens, in en vanuit conflictsituaties, worden beschermd tegen alle vormen van conflictgerelateerd geweld, met inbegrip van seksueel en op gender gebaseerd geweld. Hun rechten worden gewaarborgd en afdwingbaar gemaakt, 4. Hulpverlening, wederopbouw en herstel - Voorzien in de behoeften van vrouwen en meisjes en bijdragen tot hun empowerment

Sub-outcome 1

1.1 Betere voorwaarden voor een gelijke en zinvolle participatie van vrouwen en meisjes

Sub-outcome 2

2.1 Voorrang wordt gegeven aan lokale, multidimensionale vreedzame conflictpreventie

Sub-outcome 3

3.1 Vrouwen en meisjes hebben toegang tot veiligheids- en rechtsstelsels

Sub-outcome 4

4.1 Verbetering van de lichamelijke, geestelijke, psychosociale gezondheid van vrouwen en meisjes, 4.2 Verbetering van de sociaaleconomische positie van vrouwen en meisjes

What type of investments will you make to contribute to the selected outcome(s)?

Progammitisch

Description/comments

De bijdrage van Focus on ZOA aan de resultaten van de WPS is de verbeterde deelname van vrouwen in lokale vredescomités en lokale vredesprocessen, en de verbeterde toegang van vrouwen tot conflictoplossing. Een andere belangrijke bijdrage is de Community Based Sociotherapy aanpak die vrouwen (en mannen) ondersteunt voor een verbeterde deelname en stem van vrouwen in vredesprocessen en lokaal bestuur.

Country/Region

Liberia, DR Congo, Ethiopië, Zuid-Soedan, Soedan

What is the time frame for your pledged outcome(s) and investment(s)

5 jaar - 2025