Stichting Tosangana

Database

Name of organization/institution

Stichting Tosangana

Organization details

Organisatie van het maatschappelijk middenveld

Description of your organization/institution

Tosangana is een Nederlandse vrouwen- en ontwikkelingsorganisatie die zich ten doel stelt bij te dragen aan gelijke rechten en kansen voor vrouwen en mannen, zodat vrouwen volledig kunnen deelnemen aan vredesopbouw en wederopbouw van de Democratische Republiek Congo (DRC). Door middel van lobby en belangenbehartiging, van de basis tot het nationale niveau, helpt Tosangana bij het creëren van een stimulerende omgeving en structurele verandering voor gendergelijkheid. De organisatie richt zich met name op het bereiken van de volgende resultaten - bescherming van vrouwen en meisjes - ondermijnen van bestaande schadelijke gender normen en - versterken van de agency van vrouwen voor gelijke deelname in vredesprocessen en conflictoplossing. Tosangana heeft gedegen trainingservaring en is aangesloten bij een Teacher Training College (TTC). Tosangana heeft praktische ervaring met het opleiden van leraren door middel van video-opnames sinds enkele jaren op een TTC en verschillende basisscholen in Kinshasa en Kongo Central. De Nederlands Congolese directeur van het CSI Tosangana ontwikkelt een methode die sinds 14 maart 2018 zijn goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs van de DRC. Tosangana hebben een multifunctioneel centrum gebouwd waarin zich het scholencomplex Les Petits Artistes bevindt. Met hun lokale partners onderhouden zij een goede relatie met verschillende ministeries, zij werken samen met de ministeries van Onderwijs en Gender.

Description of your main WPS related activities

De validering van het Nationaal Plan II in oktober 2020 voor de verdere uitvoering van Resolutie 1325 is een dergelijke inspanning van de regering. De Congolese diasporavrouwen van Tosangana hebben bij de Nederlandse en Congolese autoriteiten gepleit voor de integratie en deelname van de diaspora en hun lokale partners aan de uitvoering van het beleid inzake de SDG's van de WPS. Dankzij de lobby van de Diaspora, TOSANGANA in het bijzonder, is de hoofdstad Kinshasa nu uitgerust met zogenaamde gemeentelijke stuurgroepen die toezicht houden op de uitvoering van het NAP 1325. De comités vormen een leidraad en een schakel tussen het nationale, provinciale en basisniveau" (Seceretariat National 1325). o TOS is een van de pioniers voor de ontwikkeling en organisatie van de voorbereidende opleiding van opleiders voor het NAP 1325 in plattelandsgebieden in de DRC (Equateur, Kongo Central) via de Small Seeds Big Baobab. Het proefproject met de jeugd door Tosangana in Equateur anticipeerde ook op het concept van positieve mannelijkheid bij de uitvoering van 1325. o Tosangana is "membre non permanent" van het Nationaal Secretariaat 1325 DRC

Strategic outcome

1. 2. Participatie - Meer vrouwen bekleden leidinggevende posities en vrouwen nemen op gelijkwaardige en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op elk niveau in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, 3. Bescherming - Vrouwen en meisjes, alsook mannen en jongens, in en vanuit conflictsituaties, worden beschermd tegen alle vormen van conflictgerelateerd geweld, met inbegrip van seksueel en op gender gebaseerd geweld. Hun rechten worden gewaarborgd en afdwingbaar, 4. Hulpverlening, wederopbouw en herstel - Voorzien in de behoeften van vrouwen en meisjes en bijdragen tot hun empowerment

Sub-outcome 1

1.1 Betere voorwaarden voor gelijke en zinvolle participatie van vrouwen en meisjes, 1.3 Vredesprocessen en vredesverklaringen zijn inclusief en van onderop

Sub-outcome 2

2.1 Voorrang wordt gegeven aan lokale, multidimensionale vreedzame conflictpreventie

Sub-outcome 3

3.1 Vrouwen en meisjes hebben toegang tot veiligheids- en rechtsstelsels, 3.2 Straffeloosheid voor geweld tegen vrouwen en meisjes wordt bestreden, 3.4 Gendergevoelig, -responsief, -transformatief asielbeleid

Sub-outcome 4

4.2 Verbetering van de sociaaleconomische positie van vrouwen en meisjes, 4.3 De humanitaire hulpverlening is gevoelig voor conflicten en gender-netwerken en reageert daarop; de belangrijkste rol is weggelegd voor lokale vrouwenorganisaties en

Sub-outcome 5

5.1 Vredes- en veiligheidspersoneel genderbewust; past genderlens toe, 5.4 Betere coördinatie van actoren in vrede en veiligheid

Country/Region

DRC NL Republiek Congo

What is the time frame for your pledged outcome(s) and investment(s)

2 jaar - 2022