Karama

Database

Name of organization/institution

Karama

Organization details

Organisatie van het maatschappelijk middenveld

Description of your organization/institution

Karama streeft naar het beëindigen van alle vormen van geweld tegen vrouwen in de Arabische regio. Wij mobiliseren de invloed en participatie van vrouwen in alle sectoren - politiek, juridisch en burgerlijk activisme - om de vooruitgang, veiligheid, bescherming en participatie van vrouwen aan te pakken. Wij werken via partners in 13 landen in het Midden-Oosten en Afrika, nationale en regionale vrouwennetwerken, om het inzicht van gemeenschappen in vrouwenrechten te vergroten (advocacy) en invloed uit te oefenen op besluitvormers voor hervormingen, door gebruik te maken van internationale mensenrechtenmechanismen.

Description of your main WPS related activities

Onze benadering van verandering onderscheidt ons van andere initiatieven, omdat we vanaf de basis werken, de nadruk leggen op lokale expertise en deze benutten om nationaal beleid, regionale dialogen en internationale pleitbezorging te informeren. Wij hanteren een bredere visie vanuit de overtuiging dat het voor het beëindigen van geweld tegen vrouwen en het waarborgen van de participatie van vrouwen noodzakelijk is om de volledige context te begrijpen - economie, recht, gezondheid, media, onderwijs en kunst/cultuur, de zaken die er in het dagelijks leven van mensen het meest toe doen - en om strategieën te ontwerpen die op elk van deze gebieden werken. Karama werkt aan verandering in de bredere Arabische regio door coalities te vormen die de multisectorale oorzaken en gevolgen van geweld en ongelijkheid aanpakken, en door activisten beter in staat te stellen te pleiten voor, te lobbyen voor en bewustzijn te creëren van vrouwenkwesties, prioriteiten en rechten in de regio.

Strategic outcome

1. Participatie - Meer vrouwen bekleden leidende posities en vrouwen nemen op gelijkwaardige en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op elk niveau in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, 2. Preventie - Conflictpreventie en preventie van gewelddadig extremisme, met inbegrip van daarmee samenhangend geweld tegen vrouwen en meisjes, zijn gebaseerd op de mensenrechtenbenadering en gaan uit van het beginsel van menselijke veiligheid. Preventiebeleid en de uitvoering daarvan, 3. Bescherming - Vrouwen en meisjes, alsook mannen en jongens, in en vanuit conflictsituaties, worden beschermd tegen alle vormen van conflictgerelateerd geweld, met inbegrip van seksueel en op gender gebaseerd geweld. Hun rechten worden gewaarborgd en afdwingbaar gemaakt, 4. Hulpverlening, wederopbouw en herstel - Voorzien in de behoeften van vrouwen en meisjes en bijdragen tot hun zelfbeschikking, 5. Mainstreaming van de WPS - Er wordt een genderperspectief toegepast bij elke reorganisatie, verbetering, ontwikkeling en evaluatie van analyse, beleid en beleidsuitvoering met betrekking tot vrede en veiligheid

Sub-outcome 1

1.2 Steun voor een zinvolle participatie van vrouwen- en diasporaorganisaties, mensenrechtenactivisten en vredesopbouwers die zich inzetten voor vrouwenrechten en gendergelijkheid , 1.3 Vredesprocessen en vredesverklaringen zijn inclusief en van onderop

Sub-outcome 2

2.2 Het beleid inzake de bestrijding van radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme eerbiedigt de operationele ruimte van vrouwenorganisaties, mensenrechtenverdedigers en vredesopbouwers.

Sub-outcome 3

3.1 Vrouwen en meisjes hebben toegang tot veiligheids- en rechtsstelsels, 3.2 Straffeloosheid voor gewelddadige misdrijven tegen vrouwen en meisjes wordt bestreden

Sub-outcome 4

4.2 Verbetering van de sociaaleconomische positie van vrouwen en meisjes, 4.3 De humanitaire hulpverlening is gevoelig voor conflicten en gender-netwerken en reageert daarop; de belangrijkste rol is weggelegd voor lokale vrouwenorganisaties en

Sub-outcome 5

5.1 Vredes- en veiligheidspersoneel genderbewust; past genderlens toe, 5.4 Betere coördinatie van actoren in vrede en veiligheid

What type of investments will you make to contribute to the selected outcome(s)?

Beleid, Belangenbehartiging, Progammitisch

Country/Region

Soedan

5 jaar - 2025