Stichting Umoja ni Nguvu

Database

Name of organization/institution

Stichting Umoja ni Nguvu

Organization details

Organisatie van het maatschappelijk middenveld

Description of your organization/institution

Stichting Umoja ni Nguvu (Samen staan we sterk) streeft naar een optimale integratie van vrouwen uit het Grote Merengebied in de Nederlandse samenleving en realiseert zich dat er voor velen nog een lange weg te gaan is. Wij geloven dat de samenhang en opzet van activiteiten vrouwen serieus in deze richting zal brengen. Onze stichting is een netwerk van succesvolle allochtone vrouwen die kunnen bijdragen aan de vrede en ontwikkeling van het gastland en hun land van herkomst.

Description of your main WPS related activities

Onze stichting is een netwerk van succesvolle immigrantenvrouwen die kunnen deelnemen aan de vrede en ontwikkeling van het gastland en hun land van herkomst. Daartoe organiseren wij verschillende workshops en conferenties om vrouwen te onderrichten over verschillende onderwerpen die hen leiden naar hun zelfbeschikking.

Strategic outcome

1. 2. Participatie - Meer vrouwen bekleden leidende posities en vrouwen nemen op gelijkwaardige en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op alle niveaus in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, 4. Hulpverlening, wederopbouw en herstel - Voorzien in de behoeften van vrouwen en meisjes en bijdragen tot hun empowerment

Sub-outcome 1

1.1 Betere voorwaarden voor een gelijke en zinvolle participatie van vrouwen en meisjes, 1.2 Steun voor een zinvolle participatie van vrouwen- en diasporaorganisaties, mensenrechtenactivisten en vredeswerkers die zich inzetten voor vrouwenrechten en gendergelijkheid , 1.3 Vredesprocessen en vredesverklaringen zijn inclusief en van onderop

Sub-outcome 4

4.2 Verbetering van de sociaaleconomische positie van vrouwen en meisjes, 4.3 De humanitaire hulpverlening is gevoelig voor conflicten en gender-netwerken en reageert daarop; de belangrijkste rol is weggelegd voor lokale vrouwenorganisaties en

What type of investments will you make to contribute to the selected outcome(s)?

Financieel, Belangenbehartiging

Description/comments

waar nodig zullen wij vrouwen financieel helpen om depressies, stress en angsten ten gevolge van trauma's te overwinnen, zodat zij er weer bovenop kunnen komen. belangenbehartiging wij zullen ervoor zorgen dat hun stem wordt gehoord waar dat nodig is; bij overheidsinstellingen, bedrijven of bij het publiek.

Country/Region

Nederland Democratische Republiek Congo Republiek Oeganda Republiek Rwanda Republiek Burundi

5 jaar - 2025