Ministry of Defence

Database

Name of organization/institution

Dutch Department of Defense (DoD) / Gender Advisor to Commander of the Armed Forces - GENAD CHOD

Organization details

Regering

Description of your organization/institution

Nederlands ministerie van Defensie (DoD)

Description of your main WPS related activities

Het Nederlandse Defensiedepartement was een van de eersten die UNSCR 1325 omarmde en werd medeondertekenaar van het Nederlandse Nationale Actieplan. Om de implementatie van VN Resolutie 1325 over Vrouwen Vrede en Veiligheid te verbeteren heeft Dutch DoD een Defensie Actieplan geschreven en de uitkomsten daarvan in 2020 geëvalueerd. Meest recent is het DAP 1325 opgesteld voor de periode 2021-2025 en beschrijft de wijze waarop de Nederlandse Defensieorganisatie de implementatie voortzet. Het overkoepelende doel van het Actieplan Defensie is de integratie van gender in alle lagen en activiteiten van de defensieorganisatie om de effectiviteit van operaties te vergroten, waarbij gericht aandacht wordt besteed aan de positie van lokale vrouwen en meisjes in crisis-, conflict- en post-conflictgebieden, met een focus op het beter beschermen van vrouwen en meisjes en het vergroten van hun participatie. Om dit doel te bereiken moet ieder militair zich bewust zijn van gender en weten hoe het genderperspectief in operationele activiteiten kan worden geïntegreerd. Een tabel geeft een overzicht van de geëvalueerde tekortkomingen en de doelstellingen om deze te verhelpen, de te bereiken resultaten, de acties, de actoren en de termijnen waarbinnen de acties moeten worden uitgevoerd. De tabel vermeldt ook de acties die verband houden met een of meer strategische doelstellingen van het Nationaal Actieplan 1325 (2021-2025), in welk geval de betrokken actie direct of indirect moet bijdragen tot de verwezenlijking van de strategische doelstellingen en uitkomsten.

Strategic outcome

1. Participatie - Meer vrouwen bekleden leidende posities, en vrouwen nemen op gelijkwaardige en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op elk niveau in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, hulp, wederopbouw en herstel.

2. Preventie - Conflictpreventie en het voorkomen van gewelddadig extremisme, met inbegrip van het daarmee samenhangende geweld tegen vrouwen en meisjes, is gebaseerd op de mensenrechtenbenadering en gaat uit van het beginsel van menselijke veiligheid. Preventiebeleid en de uitvoering daarvan.

3. Bescherming - Vrouwen en meisjes, alsmede mannen en jongens, in en uit conflictsituaties, worden beschermd tegen alle vormen van conflictgerelateerd geweld, met inbegrip van seksueel en op gender gebaseerd geweld. Hun rechten worden gewaarborgd en afdwingbaar.

4. Hulpverlening, wederopbouw en herstel - Voorzien in de behoeften van vrouwen en meisjes en bijdragen tot hun empowerment.

5. WPS Mainstreaming - Er wordt een genderlens toegepast op elke reorganisatie, verbetering, ontwikkeling en evaluatie van analyse, beleid en beleidsuitvoering met betrekking tot vrede en veiligheid.

5 jaar - 2025