Name of organization/institution

Mensen met een Missie

Website URL

https://www.mensenmeteenmissie.nl

Strategic outcome

1. 1. Meer vrouwen bekleden leidinggevende posities en vrouwen nemen op gelijkwaardige en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op alle niveaus in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, hulpverlening, wederopbouw en herstel; 2. Conflictpreventie en preventie van gewelddadig extremisme, met inbegrip van daarmee verband houdend geweld tegen vrouwen en meisjes, zijn gebaseerd op de mensenrechtenbenadering en gaan uit van het beginsel van menselijke veiligheid. Het preventiebeleid en de uitvoering ervan zijn conflictgevoelig, genderbewust, genderresponsief en gendertransformatief; 3. Vrouwen en meisjes, alsook mannen en jongens, in en uit conflictsituaties, worden beschermd tegen alle vormen van conflictgerelateerd geweld, met inbegrip van seksueel en op gender gebaseerd geweld. Hun rechten worden gewaarborgd en afdwingbaar

Sub-outcome 1

1.1 Betere voorwaarden voor een gelijke en zinvolle participatie van vrouwen en meisjes in vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, hulpverlening, wederopbouw en herstel, 1.3 Vredesprocessen zijn inclusief en bottom-up, en de daaruit voortvloeiende

Sub-outcome 2

2.1 Conflictpreventie door middel van lokale, vreedzame, multidimensionale strategie├źn en benaderingen krijgt prioriteit.

Sub-outcome 3

3.1 Vrouwen en meisjes die te maken hebben gehad met conflicten en/of daarmee samenhangend seksueel en op gender gebaseerd geweld, hebben toegang tot internationale, regionale, nationale en lokale veiligheids- en rechtsstelsels

Sub-outcome 4

4.3 De humanitaire respons is conflictgevoelig, genderbewust en, waar mogelijk, gendertransformerend, met lokale vrouwenorganisaties en -netwerken in de voorste gelederen

Sub-outcome 5

5.3 Organisaties hanteren positieve gendernormen en -waarden met specifieke aandacht voor de rol van mannen en jongens

Time Frame

5 jaar - 2025