The Hague Academy for Local Governance

https://thehagueacademy.com

Database

Name of organization/institution

The Hague Academy for Local Governance

Website URL

https://thehagueacademy.com

Strategic outcome

1. 1. Participatie - Meer vrouwen bekleden leidinggevende posities en vrouwen nemen op gelijkwaardige en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op alle niveaus in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, hulpverlening, wederopbouw en herstel; 2. Preventie - Conflictpreventie en preventie van gewelddadig extremisme, met inbegrip van daarmee verband houdend geweld tegen vrouwen en meisjes, zijn gebaseerd op de mensenrechtenbenadering en gaan uit van het beginsel van menselijke veiligheid. Het preventiebeleid en de uitvoering ervan zijn conflictgevoelig, genderbewust, genderresponsief en gendertransformatief; 4. Hulpverlening, wederopbouw en herstel - Voorzien in de behoeften van vrouwen en meisjes en bijdragen tot hun empowerment; 5. Mainstreaming van de WPS - Er wordt een genderlens toegepast op elke reorganisatie, verbetering, ontwikkeling en evaluatie van analyse, beleid en beleidsuitvoering met betrekking tot vrede en veiligheid.

Sub-outcome 1

1.1 Betere voorwaarden voor een gelijke en zinvolle participatie van vrouwen en meisjes in vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, hulpverlening, wederopbouw en herstel, 1.2 Vrouwen- en diasporaorganisaties, mensenrechtenactivisten en vredeswerkers die zich inzetten voor vrouwenrechten en gendergelijkheid in conflict- en post-conflictlanden, worden gesteund in hun inspanningen om op zinvolle wijze deel te nemen aan vredes- en veiligheidsprocessen, 1.3 Vredesprocessen zijn inclusief en bottom-up, en de daaruit voortvloeiende verklaringen en de uitvoering daarvan weerspiegelen de behoeften van iedereen, ook van vrouwen en jongeren op lokaal niveau

Sub-outcome 2

2.1 Conflictpreventie door middel van lokale, vreedzame, multidimensionale strategieën en benaderingen krijgt prioriteit.

Sub-outcome 4

4.2 De sociaal-economische positie van vrouwen en meisjes is verbeterd, zowel binnen als buiten humanitaire en onstabiele situaties

Sub-outcome 5

5.1. Personeel voor vrede en veiligheid is genderbewust en past systematisch een genderperspectief toe op beleidsformulering en -uitvoering inzake vrede en veiligheid, 5.2. Organisaties streven ernaar een genderbewuste budgettering toe te passen, 5.3. Organisaties hanteren positieve gendernormen en -waarden met specifieke aandacht voor de rol van mannen en jongens

Time Frame

3 jaar - 2023